AMvB draagvlakonderzoek bedrijfslichamen

Ontwerpbesluit houdende nadere regels over de uitvoering van draagvlakonderzoek door bedrijfslichamen en de wijze waarop de Sociaal-Economische Raad daarop toezicht houdt (Besluit draagvlakonderzoek bedrijfslichamen).