Besluit belastingen op milieugrondslag

Het besluit houdt een wijziging in van het kaderbesluit waarin beleidsregels staan voor de milieubelastingen.

De wijzigingen zien op het vervallen van een aantal tijdelijke goedkeuringen in de afvalstoffenbelasting en de verpakkingenbelasting. Daarnaast is voor de energiebelasting een nieuwe goedkeuring opgenomen voor teruggaaf wegens oninbaarheid bij factoorovereenkomsten en is in overleg met de branchevereniging Energie-Nederland de tekst van de complexbepaling aangescherpt.