Oplevering Natuur- en Veiligheidsproject Batenburg

De dag ervoor op maandag 4 april sprak de staatssecretaris bestuurders, bewoners en een klas schoolkinderen toe ter gelegenheid van de oplevering van het Natuur- en Veiligheidsproject Batenburg en de eerste 22 km van het project Natuurvriendelijke Oevers Maas. De staatssecretaris prees de inzet van alle bestuurders en de bouwers door de publieksvriendelijke manier van werken. “Beide projecten zijn  goede voorbeelden van kosteneffectief, innovatief aanbesteden en publieksvriendelijk werken.”, aldus de heer Atsma. De beide projecten bieden Nederland een betere bescherming tegen hoogwater en helpt ons land te voldoen Europese Richtlijnen, in dit geval de Kaderrichtlijn Water. Dat was, is en blijft mijn prioriteit. Atsma: “We zullen continu moeten werken aan een betere waterkwaliteit van onze rivieren, meren, en beken.” De projecten zorgen behalve voor bescherming tegen hoogwater ook voor een mooiere natuur en versterken de regionale economie.

Leuk om in Land van Maas en Waal te zijn. Vandaag twee mijlpalen bereikt.
Eerder dit jaar minder leuke aanleiding voor bezoek aan rivier Maas.

Toen bezoek aan stroomopwaarts gelegen Limburgse dorpen Steijl, Itteren en stuw borgharen gebracht. Veel bewoners gesproken.
Onder de indruk hoe bewoners, maar ook instanties als Rijkswaterstaat en andere overheden omgingen met  crisissituatie. Adequaat gereageerd. Veiligheid inwoners  voorop.  

Alle maatregelen afgelopen jaren [o.a. dijkversterkingen/hogere kades/verlaging uiterwaarden enz.] problemen voorkomen. Ook positieve geluiden over toekomstige werkzaamheden waterveiligheid. Waterveiligheid vereist blijvende aandacht.

Bescherming NL tegen hoogwater was, is en blijft mijn prioriteit. Beide projecten passen mooi binnen mijn ambitie voor een veilig en leefbaar NL.

Project Batenburg

Behalve mijlpaal ondertekening Bestuursakkoord vandaag, nog twee mijlpalen: natuur- en hoogwater veiligheidsproject Batenburg gereed en bij Natuurvriendelijke Maasoevers mijlpaal bereikt.

Project Batenburg is goed voor de hoogwaterveiligheid, de natuur en de lokale economie/recreatie.

Gekoppeld aan hoogwaterdoelstelling hoogwaters 94 en 95. Door uitgraven Maasarm en verlagen schiereiland zal waterstand bij hoogwater in Batenburg zeker 6 cm lager zijn.
Rekening houden dat Nederlandse rivieren in toekomst circa 70 cm meer hoogwater moeten kunnen afvoeren. Huidige generatie neemt haar deel van de bijdrage daaraan voor haar rekening.
Stevige stap in goede richting: 6 cm bij Batenburg en herinrichting oevers hele Maas  10-20 cm. Over dit laatste project straks meer.

Project ook schakel in herstel natuur en leefgebied  plant/dier. Na overleg  gekozen voor deels verwilderd landschap en meer historisch landschap.
Ook goed voor regionale economie. Waarde landschap stijgt. Aantrekkelijk voor recreanten. Batenburg zelf profiteert ook: haventje Batenburg vernieuwd, aanslibbing haven verminderd, strandje en wandelpaden aangelegd. Ook waarde stijging huizen door nieuwe infrastructuur. Logischerwijs de verwachting dat door alle maatregelen tegen hoogwater van de Maas tot minder schade/derving inkomsten leidt;
Kostenefficiënt en doelmatig project. Voorbeeld klei- en zandwinning. Realisatie project 7 miljoen euro. Raming was 20 miljoen euro! Lagere kosten omdat aannemer recht kreeg op zand/klei die toch al vrij kwam bij werkzaamheden. Toont aan dat RWS goed doordrongen is van kostenefficiënt werken in deze financieel krappe tijden. Prima!

Slimme innovaties toegepast: ondergrond winbare specie vervangen door niet-verkoopbare specie uit bovengrond.
Veel draagvlak project door intensieve communicatie met bewoners door RWS, gemeente Wijchen en aannemer Boskalis. Belangrijk. Draagvlak leidde tot  geen bijzondere of onoplosbare bezwaren project;
Gunning project ook beoordeeld op publieksvriendelijkheid aannemer. Merkbaar in: korte uitvoeringstijd en beperking [geluid] hinder. Ook bleef haven bereikbaar. Bonus-malusregeling toegepast: minder hinder = lagere fictieve inschrijfprijs. Hoe eerder klaar = hoe hoger bonus.
Vereniging Verontruste Batenburgers‘ ontwikkelde zich tot betrokken belangengroep.
Goede samenwerking partijen, inzet aannemer, heldere communicatie enzovoorts zorgde ervoor dat project succes werd en op tijd opgeleverd. Hulde!;

Project NVO Maas

Niet vergeten twee mijlpalen.
Mijlpaal 22 km natuurvriendelijke Maasoevers. Project draagt bij aan betere hoogwaterveiligheid. Groots project.
Als oevers Maas over lengte 260 km zijn heringericht, levert dat 10-20 cm lagere waterstand op. Voor 2015 gereed.

Inrichten natuurvriendelijke oevers één van meest effectieve maatregelen voor betere bescherming tegen hoogwater.
Twee vliegen in één klap: betere bescherming hoogwater en betere waterkwaliteit;
Project ligt voor op schema. 22 kilometer is 50 procent meer dan de 15 kilometer die de aannemer eigenlijk voor eind 2010 klaar moest hebben.
Aanneemsom Natuurvriendelijke Maasoevers 11 miljoen euro. Innovatief aanbesteed: door onvoldoende budget ‘omgekeerd’ aanbesteed: bedrijf dat meeste oevers kon herinrichten verkreeg de opdracht.    
Slot. Met deze prachtige projecten werken we samen aan een veilig, mooi en sterk Nederland. En dat zullen we straks bij de feestelijke oplevering luid en duidelijk laten weten aan de rest van Nederland. Ik dank u voor uw aandacht.