Van Boxmeer tot Ammerzoden lagere waterstand

Dankzij uitgraving van de oude Maasarm bij Batenburg daalt de waterstand bij hoogwater tot zes centimeter. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft op 4 april dit waterveiligheidsproject en de eerste 22 km natuurvriendelijke Maasoevers officieel opgeleverd. “Hiermee zetten we een forse stap in de goede richting. Deze aanpak blijkt één van de meest effectieve om bewoners en bedrijven langs de Maas te beschermen tegen hoogwater. Bovendien gaat het hand in hand met een betere waterkwaliteit”, aldus Atsma bij de oplevering. De beide projecten zijn in nauwe samenwerking met de gemeenten, de burgers en natuurbeheerorganisaties gerealiseerd.  

Door aanleg van deze geul, een voormalige oude Maasarm, en de realisatie van de eerste natuurvriendelijke oevers tussen Boxmeer en Ammerzoden kan de rivier meer water afvoeren. Het levert bij Batenburg bij hoogwater nu al tot 6 cm. waterstandverlaging op. Een effect dat over zo’n 15 kilometer stroomopwaarts uitdempt. En door de geleidelijke overgangszone van water naar land kunnen planten weer groeien en vissen weer paaien en wordt het water schoner. Belangrijke doelen om onze wateren weer in ecologisch goede toestand terug te brengen zoals in Europees verband is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Rijkswaterstaat staat voor de taak om de oevers van de Maas natuurvriendelijk in te richten, vóór 2027. Dit zal leiden tot een hoogwaterstandsverlaging van naar schatting 10-20 cm.

Educatie

Ook kinderen worden betrokken bij de ingrepen in hun omgeving. Het educatieschip MS Reinwater legt in verschillende havens aan op het traject Boxmeer – ‘s Hertogenbosch. 46 klassen volgen daar lessen over waterveiligheid en de waterkwaliteit van de Maas.