Fiscale Agenda: naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendiger belastingstelsel

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft namens het kabinet de Fiscale agenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze bevat een toekomstvisie op een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendiger belastingstelsel, om de Nederlandse economie sterker te maken. 'Het kabinet wil dat werken en ondernemen lonender wordt en pakt fraude keihard aan. Daarbij verliezen fraudeurs het recht op een voorlopige teruggaaf', aldus de staatssecretaris.

Het kabinet wil af van de idee dat het fiscale instrument de oplossing is voor alles en wil daarom de fiscale kerstboom die in de loop der jaren is ontstaan deels aftuigen. Het belastingstelsel moet burgers en bedrijven maximaal de ruimte bieden om zichzelf te ontplooien.

Staatssecretaris Weekers wil nadrukkelijk de discussie aangaan met de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de belasting op arbeid te verlagen en de belasting op consumptie te verhogen. Hierbij kan worden gedacht aan lagere tarieven in de inkomstenbelasting, gekoppeld aan een verhoging van de BTW-opbrengst. Met die opbrengst kan een aantal kleine en hinderlijke belastingen, zoals de verpakkingenbelasting, worden afgeschaft. Hierdoor neemt het aantal rijksbelastingen af van 22 naar 16. Voor de langere termijn kan aan een uniform BTW-tarief worden gedacht. 'Indien de Kamer een schuif van belasting op arbeid naar consumptie aantrekkelijk vindt, wil het kabinet de effecten van een uniform BTW-tarief nader onderzoeken', telt staatssecretaris Weekers.

De staatssecretaris wil zogenoemde fiscale systeemfraude zoveel mogelijk voorkomen en hard aanpakken. Hiervoor worden onder andere de controles aan de poort uitgebreid. Ook wil het kabinet het fiscale boetebeleid aanscherpen en is er binnen de Belastingdienst een ‘anti-fraudebox’ ingesteld waarin ongeveer 200 experts continue naar systeemfraude speuren.

Bij systeemfraude is er sprake van groepen criminelen die via een combinatie van identiteitsfraude, katvangers en oplichting op slinkse wijze gebruik proberen te maken van de uitbetalingssystematiek van Toeslagen en de Voorlopige Teruggaaf. Deze is er op gericht om de aanspraak van burgers hierop zo snel mogelijk te verzilveren. De Belastingdienst en FIOD hebben de afgelopen tijd een toenemend aantal van deze fraudezaken opgespoord en aangepakt. Over 2009 en 2010 kreeg de fiscus 29.000 signalen van mogelijke systeemfraude. Op basis hiervan kon de fiscus € 90 miljoen aan onterechte uitbetalingen voorkomen. Momenteel zijn er nog zo’n 16.000 nieuwe fraudesignalen in onderzoek. Met het maatregelenpakket moeten dit soort uitwassen nog beter kunnen worden bestreden. Weekers: 'Ik werp een dam op voor lieden die de schatkist als pinautomaat gebruiken Fraudeurs ontneem ik per direct het recht op een voorlopige teruggaaf.'

Op het gebied van de vennootschapsbelasting wil het kabinet rust en duidelijkheid creëren. De jarenlange discussie over de mogelijke uitholling van de grondslag sluit het kabinet af door twee onevenwichtigheden aan te pakken: de renteaftrek door de overnameholding en de verliesimport bij vaste inrichtingen. De opbrengst hiervan wil het kabinet naar werkgevers terugsluizen. Het Vpb-tarief kan daarmee richting 24%. Met het bedrijfsleven ga ik in gesprek over de fiscale behandeling van de deelnemingsrente.

De bestaande ondernemersfaciliteiten voor IB-ondernemers wil het kabinet meer richten op groeiende ondernemers. Bijvoorbeeld door middel van een winstbox met slechts één of twee tarieven. Dit betekent een flinke vereenvoudiging van de bestaande regels, maar roept ook vragen op. Het kabinet wil de winstbox verder uitwerken in een verkennende nota. Dit betekent overigens niet dat het kabinet tot die verkennende nota niets doet. Als eerste stap wordt de zelfstandigenaftrek omgezet in een vaste basisaftrek van € 7.200. De winstafhankelijke vrijstelling blijft bestaan.

De communicatie tussen Belastingdienst, burgers en bedrijven wordt eenvoudiger en begrijpelijker. Het kabinet wil steeds meer digitale hulpmiddelen inzetten, in de lijn van de vooringevulde aangifte, en uiteindelijk een persoonlijke internetpagina introduceren. Ter ondersteuning hiervan wordt het formele belastingrecht aangepast. Hierin past ook de in het regeerakkoord aangekondigde vereenvoudiging van de loonheffing. Het kabinet brengt in kaart welke stappen in de richting van een loonsomheffing kunnen worden gezet.