Tweede tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet in werking

De tweede tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet is op 13 april 2011 in werking getreden. Deze algemene maatregel van bestuur is een aanvulling op de 31 maart 2010 in werking getreden Crisis- en Herstelwet (CHW) en de op 9 juli 2010 gepubliceerde eerst tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet.

In het besluit worden Almere Centrum Weerwater, Amsterdam Buiksloterham, Doetinchem Hamburgerbroek, Maasdonk Nuland-Oost en Soesterberg-Noord aangewezen als ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen ontwikkelingen worden gerealiseerd die tot nu toe door het ontbreken van milieugebruiksruimte niet mogelijk waren. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Een aantal projecten is aangewezen als innovatieve experimenten die mogen afwijken van bepaalde wettelijke bepalingen. Voorwaarde is dat zij bijdragen aan het bestrijden van de crisis en aan het realiseren van meer duurzaamheid. Het gaat om miniwindturbines op gebouwen in Leusden en het experimenteren met een lagere grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt in De Mars in Zutphen. Daarnaast gaat het om experimenten met gebiedsgericht bodembeheer in het Stationsgebied Utrecht, Spoorzone Tilburg, Strijp-S in Eindhoven en in Zwolle.

De categorieën zoals genoemd in bijlage I van de CHW worden uitgebreid met:

 • ontwikkeling en verwezenlijking van rijksbufferzones;
 • werken ten behoeve van de aanleg of wijziging van provinciale en gemeentelijke wegen en spoorwegen;
 • aanleg of wijziging van zuiveringstechnische werken;
 • projecten ter uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier.

Een aantal projecten wordt toegevoegd aan bijlage II van de CHW:

 • Atalanta in Emmen;
 • Amstelveenlijn;
 • Amsterdam VU-gebied;
 • Amsterdam Zuidas;
 • Den Haag Binckhorst;
 • Spoorzone Delft;
 • Ruimte voor de Vecht.

De derde tranche is inmiddels gesloten en het besluit is in voorbereiding. Projecten en gebieden voor de vierde tranche kunnen worden aangemeld bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.