Gezocht: innovatieve ideeën voor duurzame stallen in het landschap

Ondernemers met innovatieve ideeën voor stal- en houderijsystemen die goed in het landschap passen, het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor het milieu, diergezondheid, energie en arbeidsomstandigheden kunnen hun plannen tot en met 1 november 2011 indienen bij Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Staatssecretaris Henk Bleker stelt hier 1,9 miljoen euro voor beschikbaar.

Het kabinet wil dat in 2011 vijf procent van de stallen integraal duurzaam is. In de jaren daarna moet dit percentage jaarlijks groeien. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is één van de partners van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. De partners van deze agenda hebben de ambitie dat alle nieuw te bouwen stallen in 2015 integraal duurzaam zijn.

Duurzame veehoudersystemen zijn nog volop in ontwikkeling en de lat wordt geleidelijk aan steeds hoger gelegd. Dankzij onderzoek en innovatie is de integrale duurzame stal in 2015 een hele andere stal dan die van vandaag. Met het Small Business Innovation Research (SBIR) Programma roept staatssecretaris Henk Bleker ondernemers op om hun ideeën over duurzame stal- en houderijsystemen te ontwikkelen in de praktijk te testen.

Inpassing in het landschap

Eén van de aspecten van de duurzame stal is de inpassing in het landschap. De ambitie is dat in 2015 alle nieuw te bouwen stal- en houderijsystemen zo ingepast worden in hun omgeving dat ze kunnen rekenen op een breed draagvlak bij burgers en recreanten. Het gaat hierbij niet alleen om het ontwerp van de stal, maar ook om de ligging en plaatsing van het bedrijf in de landschappelijke structuur van de omgeving. Naast landschappelijke inpassing blijven dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en energie belangrijke thema’s.

Kennis naar kassa

SBIR biedt kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe kennis om te zetten in commerciële toepassingen. SBIR gaat uit van drie fasen: onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek- en ontwikkeling en commercialisering. De overheid financiert fase 1 en 2. Staatssecretaris Bleker stelt in totaal een budget van 1,9 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en de daaruit volgende onderzoeks- en ontwikkeltrajecten. De bedrijven met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Indienen van voorstellen

Tot en met 1 november 2011 kunnen voorstellen worden ingediend bij Agentschap NL.

SBIR

SBIR is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Defensie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Infrastructuur en Milieu, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via het Small Business Innovation Research Programma benut de overheid de innovatiekracht, creativiteit en het ondernemerschap in het bedrijfsleven voor het ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt het bedrijfsleven gestimuleerd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen