7 miljard euro voor innovatief onderzoek

 De Europese Commissie stelt voor alle lidstaten in totaal 7 miljard euro beschikbaar voor onderzoek. Dat maakte zij op 20 juli 2011 bekend. Onderzoekers uit zowel de kennisinstellingen als het bedrijfsleven kunnen onderzoeksvoorstellen indienen die vallen binnen het Zevende Kaderprogramma (KP7). Dit programma is het belangrijkste EU-instrument voor financiering van onderzoek in Europa. 

Nederland succesvol binnen KP7

Nederlandse deelnemers zijn bovengemiddeld succesvol binnen KP7. Tot nu toe verwerven zij 6,7 procent van het Europese budget. Voor deze ronde kan dit dus betekenen dat er bijna 500 miljoen euro aan Europees geld in de Nederlandse R&D-wereld wordt geïnvesteerd. Europese samenwerking is belangrijk omdat sterkere competitie tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen leidt tot hogere kwaliteit van onderzoek en innovatie. Grensoverschrijdende samenwerking en het daarmee samenhangende schaalvoordeel leidt tot meer, snellere en betere resultaten.

Geld beschikbaar voor diverse onderdelen

De Commissie heeft geld beschikbaar voor diverse onderdelen: 1,6 miljard voor individuele beurzen voor onderzoekers die verdeeld zal worden door de Europese Onderzoeksraad (ERC) en 800 miljoen euro voor Marie Curie- beurzen voor onderzoekers die een paar jaar in een ander land gaan werken.

Topsectoren

Naast deze beurzen wordt er geld beschikbaar gesteld voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op thema’s. De grootste zijn 1,3 miljard voor ICT, 700 miljoen voor gezondheid, 600 miljoen voor schone energie en milieu, 500 miljoen voor nieuwe materialen onder meer voor schone auto’s, 300 miljoen voor voeding en levenswetenschappen en 200 miljoen voor veiligheid.

Minstens de helft van de thema's waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld komt overeen met de thema's van de onderzoeksagenda’s van de Nederlandse topsectoren. Het is dan ook niet toevallig dat Nederland op die gebieden de afgelopen jaren succesvol gebruik maakt van KP7.

Grensverleggend onderzoek

Naast de vastliggende onderwerpen is er een aanzienlijk budget beschikbaar voor grensverleggend onderzoek, persoonlijke beurzen en onderzoekscapaciteit waarbij de onderzoeker niet gebonden is aan een bepaald onderwerp.

Bij de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten nemen partners deel uit tenminste 3 landen. Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven zitten daar vaak in: ze nemen deel in een derde tot twee derde van alle projecten, afhankelijk van het thema, en krijgen zo snel toegang tot nieuwe internationale kennis.

Duizenden onderzoekers bij instellingen en bedrijven doen inmiddels mee aan Europese onderzoeksprojecten.

Internationale positie uitbouwen

Kennisinstellingen kunnen hun internationale positie uitbouwen door hun onderzoekers te stimuleren deel te nemen aan Europese onderzoeksprojecten. Het kabinet mikt daar ook op in de recente strategie voor hoger onderwijs en onderzoek. Daarin worden universiteiten en hogescholen gevraagd zich sterker te specialiseren en daarbij goed in te spelen op de Europese kansen. Het kabinet helpt hen daar ook bij.

In de afgelopen maanden heeft Agentschap NL als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bijvoorbeeld 1300 onderzoekers met trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten voorbereid op de komende call. Dit najaar staan die opnieuw op het programma. Ook kunnen innovatie-experts meelezen in conceptvoorstellen van onderzoekers om hun trefkans te vergroten.

Zevende Kaderprogramma

Dit programma is het belangrijkste EU-instrument voor financiering van onderzoek in Europa. Binnen KP7 is meer dan 50 miljard euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie in Europees verband voor de periode 2007-2013. Niet alleen voor de academische wereld, grote bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar ook voor het mkb en overheden. Kortom, iedereen die zich bezighoudt met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie kan een beroep doen op ondersteuning en contacten uit KP7.

Aanspreekpunt

Alle landen die meedoen aan KP7 hebben een nationaal aanspreekpunt. Voor Nederland is dat het nationaal contactpunt voor KP7, onderdeel van Agentschap NL.