Teeven informeert Tweede Kamer over ontwikkelingen VOG

Staatssecretaris Teeven heeft op 20 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De screening in de taxibranche is intensiever geworden, er komt een intensievere screening in de kinderopvang, buitenlandse gegevens worden betrokken in de screening en de aanvraagprocedure is vereenvoudigd.

Een VOG wordt vaak aangevraagd om te beoordelen of iemand geschikt is voor een functie waarin wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. De VOG kan ook gekoppeld zijn aan het aanvragen van een vergunning, zoals in de taxibranche.

Bij een aanvraag van een VOG wordt getoetst of iemand in het verleden met Justitie in aanraking is gekomen voor een strafbaar feit, waardoor hij nu zijn functie niet naar behoren kan uitoefenen. Voor sommige beroepen is een VOG wettelijk verplicht. De VOG heeft veel maatschappelijke waarde. Dat blijkt uit de stijging van het aantal aanvragen van bijna 200.000 in 2004 naar bijna 500.000 aanvragen per jaar nu.

Continue screening taxibranche

Voor hun chauffeurspas moesten taxichauffeurs voorheen om de vijf jaar een VOG overleggen. Daardoor werd pas na vijf jaar bekend of een taxichauffeur in die periode een strafbaar feit had gepleegd. Sinds 1 juli worden taxichauffeurs continu gescreend door de Dienst Justis, die namens Teeven VOG-aanvragen beoordeelt. Nu kan de vergunning van een taxichauffeur worden ingetrokken kort nadat hij een nieuw relevant strafbaar feit heeft gepleegd, zoals mishandeling of rijden onder invloed. Zo wordt voorkomen dat chauffeurs na het plegen van een strafbaar feit blijven werken als taxichauffeur.

Screening Kinderopvang

Een soortgelijke vorm van screening wordt ingevoerd in de kinderopvang. Minister Opstelten en zijn collega Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken op welke wijze en hoe snel dit kan worden gerealiseerd. Aanleiding is een aanbeveling van de commissie Gunning, die onderzoek deed naar de Amsterdamse zedenzaak.

Uitbreiding naar andere sectoren

Teeven laat weten dat de VOG ook verplicht kan worden gesteld voor medewerkers van beroepsgroepen waar wordt gewerkt met kwetsbare groepen, zoals de (jeugd)zorg. Daarnaast laat Teeven in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoeken hoe de huidige screening in het onderwijs geïntensiveerd kan worden.

Gegevens uit het buitenland

Bij de VOG-screening wordt momenteel nog geen justitiële informatie uit het buitenland opgevraagd. Het Europees Parlement stemt binnenkort over een richtlijn waarmee seksuele uitbuiting van kinderen tegen moet worden gegaan. De richtlijn moet het mogelijk maken dat er structureel gegevensuitwisseling plaatsvindt over zedenmisdrijven in het buitenland.

Vooruitlopend hierop wordt gestart met het opvragen van buitenlandse gegevens voor VOG-aanvragen die worden ingediend bij gemeentes die op vrijwillige basis meewerken. De gemeente Amsterdam werkt hieraan mee. Ook andere gemeentes worden uitdrukkelijk uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Vereenvoudiging

Verder wordt het mogelijk om de VOG elektronisch aan te vragen. Mensen hoeven daardoor niet meer naar het gemeentehuis voor een VOG. Ook worden de leges van de elektronische VOG € 5,50 lager. Teeven wil zo het gebruik van de VOG verder stimuleren.