Consultatie Wet voorkoming witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Het Ministerie van Financiën consulteert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

De Wwft is 1 augustus 2008 in werking getreden. De wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is in beweging. Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om te proberen de met misdaad behaalde winsten te integreren in de legale economie. Dit maakt aanvulling en aanpassing van de wet- en regelgeving noodzakelijk.

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zoeken continu naar vervolmaking van de maatregelen ter voorkoming van witwassen. Daarnaast is Nederland in 2010 geëvalueerd door de Financial Action Task Force (FATF).

De FATF, ingesteld door de G-8, vervult internationaal een voortrekkersrol in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De FATF heeft 40 aanbevelingen ter bestrijding van witwassen opgesteld en negen aanbevelingen ter bestrijding van de financiering van terrorisme.

In het evaluatierapport van Nederland zijn enkele tekortkomingen in de Wwft gesignaleerd. Deze hebben onder meer betrekking op elementen van het cliëntenonderzoek dat instellingen, die onder de reikwijdte van de Wwft vallen, moeten uitvoeren. Een aantal aanpassingen van de Wwft in dit wetsvoorstel strekt ertoe tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de FATF. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de nalevingskosten.