Staatssecretaris Bleker pleit voor goede bescherming investeerders

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft zich in Brussel tijdens de Raad van Buitenlandse Zaken over Handel hard gemaakt voor het beschermen van buitenlandse investeerders in Nederland en Nederlandse investeerders in het buitenland.

"Zeker in tijden van economische crisis is de bescherming van Investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO’s) tussen Nederland en landen buiten de Europese Unie van groot belang. Rechtszekerheid voor investeerders is van cruciale betekenis. Een Europese vervanging van bestaande bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten kan pas als er een alternatief is dat op het gebied van rechtszekerheid gelijkwaardig is aan de bestaande overeenkomsten. Juist in tijden van economische onzekerheid is dit heel belangrijk", aldus Bleker.

Investeringsbeschermingsovereenkomsten

Het Verdrag van Lissabon heeft de Europese Unie de mogelijkheid gegeven om op Europees niveau te onderhandelen over investeringsbeschermingsovereenkomsten met landen buiten de Europese Unie (derde landen). Nederland heeft veel kwalitatief goede investeringsbeschermingsovereenkomsten en vindt het daarom belangrijk dat er een zorgvuldig overgangsregime komt.

Algemeen Preferentieel Stelsel

De Handelsministers hebben tijdens de Raad ook gesproken over het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS). Dit is een regeling waaronder leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aan ontwikkelingslanden unilaterale handelspreferenties kunnen bieden. Onder het Algemeen Preferentieel Stelsel biedt de Europese Unie lagere invoertarieven of tariefvrije toegang voor producten uit de 176 landen die profiteren van de APS. De Europese Commissie heeft in mei 2011 een voorstel gedaan voor een nieuw Algemeen Preferentieel Stelsel. De huidige verordening loopt in december 2013 af en moet worden vervangen door een versie die meer recht doet aan de huidige handelsverhoudingen.

Nederland ziet het Algemeen Preferentieel Stelsel als een belangrijke regeling voor ontwikkelingslanden omdat het de economische ontwikkeling van die landen stimuleert. Betere markttoegang en een open en stabiel handelssysteem blijven van groot belang voor de ontwikkeling van landen. Staatssecretaris Bleker betreurt het daarom dat het aantal landen sterk wordt ingeperkt en dat het aantal producten waarvoor de regeling geldt nauwelijks wordt uitgebreid. Ook vindt Bleker dat er een degelijke overgangsperiode moet komen voor landen die niet meer onder de regeling vallen zodat ze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Vrijhandelsakkoord Europese Unie-Peru/Colombia

De Raad heeft een akkoord gesloten over een Europees vrijhandelsakkoord met Peru en Colombia. Nederland is verheugd dat in het akkoord goede afspraken staan over mensenrechten en duurzaamheid. Het akkoord levert het Europese bedrijfsleven jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro besparingen op het gebied van invoertarieven op. Daarnaast biedt het vrijhandelsakkoord nieuwe marktkansen. 

Vrijhandelsakkoord Europese Unie - Singapore

Verder is gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie met Singapore wil sluiten. Staatssecretaris Bleker steunt de Europese Commissie in het streven naar een akkoord van hoge kwaliteit en benadrukt het strategisch belang van dit akkoord met Singapore omdat het een basis biedt voor onderhandelingen met andere landen die zijn aangesloten bij ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).