Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente. Verhuurders van woningen in de gereguleerde sector moeten vanaf 2013 een heffing betalen over de waarde van de woningen die ze verhuren. De assurantiebelasting gaat omhoog naar 21%. De invoering van het belasten van woon-werkkilometers is van de baan. Dat is een aantal van de maatregelen uit het Belastingplan 2013 waar de Tweede Kamer mee ingestemd heeft.

Aftrek hypotheekrente

De nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente gaan in per 1 januari 2013. Mensen die na die datum een nieuwe hypothecaire lening afsluiten, krijgen alleen renteaftrek als die lening in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken verandert in beginsel niets.
Een andere maatregel is dat rente op restschulden 10 jaar lang in aftrek mag worden gebracht. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Verhuurderheffing

Verhuurders van woningen moeten vanaf volgend jaar een heffing van 0,014% betalen over de WOZ-waarde van de woningen die ze verhuren in de gereguleerde sector. In 2014 wordt dat verhoogd naar 0,231%. De maatregel gaat gelden voor verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren.

Fraude- en constructiebestrijding

Constructies die het bodem(voor)recht van de fiscus bij faillissementen uithollen, worden aangepakt. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat bedrijfsmiddelen bij een faillissement snel naar de bodem van een derde worden afgevoerd, waardoor de Belastingdienst achter het net vist. Bij de Toeslagen kunnen fraudeurs die tweemaal de fout ingaan vanaf volgend jaar een boete van 150% tegemoet zien. Als de recidivist de boete niet ineens kan betalen, wordt deze verrekend met nog te ontvangen toeslagen. Verder zal de uitbetaling van een toeslag stopgezet worden als iemand niet reageert op het verzoek van de inspecteur om inkomen uit het buitenland op te geven.

Overig

De termijn waarin een vermindering van overdrachtsbelasting geclaimd kan worden bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand, wordt tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden. Het lage tarief in de overdrachtsbelasting geldt vanaf 2013 ook voor zogeheten aanhorigheden die later verkregen worden, zoals de tuin, garages en schuren. Doordat de zogenoemde thincapregeling wordt afgeschaft, worden administratieve lasten voor bedrijven verminderd. Pensioenen die in eigen beheer worden gehouden door DGA’s mogen onder voorwaarden worden afgestempeld. Hierdoor kunnen pensioenverplichtingen worden verlaagd als de eigen pensioen-BV onvoldoende vermogen heeft. Dit kan verlichting bieden voor BV’s die zijn getroffen door de huidige economische crisis. Ook wordt de systematiek van de btw-heffing op tabaksproducten zodanig aangepast dat voortaan op dezelfde wijze wordt geheven als op andere producten. De koppeling met de accijnsheffing wordt daarmee losgelaten. 

Het Belastingplan is op een aantal punten gewijzigd sinds de indiening op Prinsjesdag, na de vorming van het kabinet Rutte-Asscher. Zo is het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer ingetrokken. De assurantiebelasting wordt verhoogd naar 21%. Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd. Gespaarde levenslooptegoeden vallen eerder vrij. Eenmalig kan komend jaar het hele tegoed fiscaal voordelig worden opgenomen. Beloningen van assurantietussenpersonen zijn niet langer aftrekbaar. Bonafide ondernemers krijgen de mogelijkheid vier maanden uitstel van betaling aan te vragen voor openstaande belastingschulden tot een bedrag van € 20.000.