Kabinetsreactie onderzoek CPB-rapportage onderzoek decentralisaties

Tijdens de stemmingen op 26 maart jl. werd door de Tweede Kamer de motie Schouw aangenomen. In de bijgaande rapportage heeft het Centraal Planbureau (CPB) uitvoering gegeven aan het verzoek zoals dat door het kabinet en de VNG naar aanleiding van de motie Schouw bij het CPB werd neergelegd. Samengevat is het CPB verzocht op hoofdlijnen te inventariseren of zich financiële risico’s en kansen voordoen indien de voorliggende financiële en beleidsmatige informatie inzake de drie decentralisaties in het sociaal domein integraal wordt bezien.

Verder is het CPB verzocht te identificeren met welke (beleids)instrumenten deze eventuele risico’s binnen de participatiewet, de jeugdwet en de gewijzigde Wmo in de uitvoering kunnen worden beperkt of weggenomen, dan wel aan te geven hoe de eventuele financiële kansen gemaximaliseerd kunnen worden.

De rapportage biedt helder inzicht in de bestaande kansen en risico’s en geeft richting aan het (beleids)instrumentarium. Daarmee ondersteunt de rapportage het kabinetsbeleid en de inspanningen die vanuit het Rijk en vanuit de gemeenten plaatsvinden inzake de drie decentralisaties in het sociaal domein.

Kansen op het terrein van economies of scope, maatwerk en een meer doelmatige uitvoering hebben mede aan de basis gelegen van de beslissing van dit kabinet om te decentraliseren binnen het sociaal domein. Er is winst te behalen door maximale aansluiting bij de individuele ondersteuningsbehoeften van burgers en het intensief stimuleren van actieve deelname aan de maatschappij, concentratie van taken bij gemeenten en ontschotting van budgetten. Tegelijkertijd heeft het kabinet oog voor het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening vanuit onder meer het toezicht.

Het kabinet heeft in relatie tot het risico van schaalnadelen veel aandacht voor de bestuurs- en uitvoeringskracht die de decentralisatie in het sociaal domein van de gemeenten vraagt. De voorliggende CPB rapportage biedt het kabinet, de Kamer en gemeenten de mogelijkheid in de wetgevingstrajecten en bij de uitwerking van de decentralisaties scherp te acteren ten aanzien van de bestaande kansen en risico’s die met de decentralisaties gepaard gaan.

Het kabinet heeft het CPB verzocht om in de loop van het voorjaar van 2014 een vervolgrapportage op te leveren waarin meer en detail wordt ingegaan op de (beleids)instrumenten waarmee de risico’s van de decentralisaties in de uitvoering kunnen worden beheerst of weggenomen en de kansen optimaal kunnen worden benut.