Rijk en provincie tekenen overeenkomst: aanleg RijnlandRoute stap dichterbij

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland hebben vandaag een overeenkomst getekend waarmee de aanleg van de RijnlandRoute weer een stap dichterbij is. “De Rijnlandroute is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. We hebben het niet alleen over een goede ontsluiting van de woningbouwlocatie Valkenburg, maar ook van regionale economische centra als Leiden Bio Science Park”, aldus minister Schultz van Haegen.

In totaal draagt de minister ruim 500 miljoen euro bij voor de aanleg van de RijnlandRoute en ruim 200 miljoen euro voor R-net, het openbaar vervoernetwerk in Zuid-Holland Noord. Schultz: “Met de aanleg van de Rijnlandroute wordt zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet verbeterd. We verbreden bestaande wegen in combinatie met een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44.”

 In de vandaag ondertekende overeenkomst is vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van beide overheden zijn bij de realisatie van de RijnlandRoute. Ook de jaarlijkse financiële bijdrages van het Rijk, de provincie en de regio zijn in de overeenkomst opgenomen, alsmede de planning van de planologische procedure. Zo zal het Provinciaal InpassingsPlan eind 2014 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De Rijksdelen van de RijnlandRoute worden bestemd via een TracéBesluit. De ambitie is het Tracébesluit begin 2015 vast te stellen. Het taakstellend budget voor de aanleg van de RijnlandRoute is 812 miljoen euro.

“We hebben vandaag met de minister een grote stap voorwaarts gezet. De afspraken over geld en planning voor de komende jaren zijn rond. In 2015 staat de start gepland van de daadwerkelijke aanleg van de RijnlandRoute”, aldus gedeputeerde De Bondt. Na deze ondertekening met het Rijk wil de provincie binnenkort in bestuursovereenkomsten de afspraken vastleggen met de gemeenten Wassenaar en Voorschoten en met de regio Holland Rijnland.

Nauwe samenwerking

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland werken sinds juni in één projectorganisatie aan de realisatie van de RijnlandRoute. Ook wordt de verbreding van de A4 tussen Vlietland en de N14 voorbereid die aansluit op de op- en afritten van de RijnlandRoute.

Nieuwe oost-west verbinding

De RijnlandRoute is een nieuwe verbinding van Katwijk via de A44 naar de A4. Deels bestaat deze uit een verbreding van bestaande wegen, deels wordt nieuw asfalt aangelegd. De nieuwe delen bestaan uit een verdiepte ligging ter hoogte van Leiden, een boortunnel onder Voorschoten en een deels verdiepte ligging in de Oostvlietpolder. Provinciale Staten hebben op 26 juni het uitvoeringsbesluit voor de RijnlandRoute vastgesteld.