Persconferentie na ministerraad 13 september 2013

Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 13 september 2013.

RUTTE
Dank. Allereerst is aanstaande dinsdag Prinsjesdag, zoals bekend. Een bijzonder moment. Het zal de eerste keer zijn, dat maakt het ook extra bijzonder dat moment, dat koning Willem-Alexander dan zijn eerste Troonrede gaat voorlezen. Het kabinet is klaar voor Prinsjesdag. We zullen dan onze Miljoenennota presenteren en alle plannen voor 2014.
Uiteraard hebben we vandaag in de MR ook gesproken over de situatie in Syrië. Gebruik van chemische wapens is in alle opzichten een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid. Dat kan niet zonder consequenties blijven. Wij blijven aandringen op een centrale rol voor de VN, de Veiligheidsraad. Het is nu zaak invulling te geven aan die rol. Wat wij wel verwelkomen zijn onderhandelingen in de Veiligheidsraad, om herhaling te voorkomen en het voor het Internationaal Strafhof brengen van de schuldigen. Daar hoort bij dat Syrië dwingende maatregelen opgelegd om de chemische wapens onder internationale controle te brengen en te vernietigen. Dus het is van belang om de druk op Syrië nu te handhaven. Een sterke resolutie zou nu een belangrijke stap zijn als dat zou lukken in de VN, maar ook daarna is er nog een lange weg te gaan. In dat kader is het Syrische OPCW-lidmaatschap en de gesprekken in Geneve interessante ontwikkelingen, maar er geldt wel ook hier, het moet concreet worden, er moet boter bij de vis.

Daarnaast hebben we ook nog over allerlei andere onderwerpen gesproken in de MR. Ik licht er een paar uit. In het woonakkoord hebben we afgesproken over vereenvoudiging van het woonwaarderingsstelsel. Door de WOZ-waarde een meer prominente rol te geven, de bepaling van de maximale huurprijs komen woonkwaliteit, maar ook zaken als locatie komen beter tot uitdrukking. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt. Daarnaast hebben we de visiebrief vreemdelingenbeleid vastgesteld van Fred Teeven. We nemen allerlei maatregelen naar aanleiding van diverse rapporten, van onder meer de adviescommissie vreemdelingenzaken. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vreemdelingenbewaring, wij menen dat hiermee invulling wordt gegeven verder aan een restrictief en humaan vreemdelingenbeleid, zoals dat past in de kaders van het regeerakkoord. En zoals al gezegd, Teeven zal dadelijk aansluitend hier een nadere toelichting geven.

BREEDVELD (R1)
Over de vreemdelingendetentie. Waarom sluiten wij uitgeprocedeerde asielzoekers op?

RUTTE
Omdat wij willen dat ze weggaan. Omdat we dat zeker willen weten en daarom is het van belang dat in dat geval, als er twijfel is over de vraag of ze meewerken aan hun vertrek of als er andere twijfels zijn, om ze op te sluiten.

BREEDVELD
Nu heeft Teeven een aantal toezeggingen uitgewerkt, waarin hij het aantal mensen dat in vreemdelingendetentie komt halveert. Ook zegt, als ze daar zitten, dat ze onder een veel lichter regime gaan vallen, dat gezinnen met kinderen daar in principe niet meer in kunnen. Waarom doet hij dat, waarom maakt het hij, met zoveel woorden, humaner?

RUTTE
Afgesproken is, ook in de Kamer bij diverse debatten, om opnieuw te kijken naar het hele vraagstuk van vreemdelingenbeleid en met name ook de vreemdelingenbewaring, daar is dit een invulling van. Om te bezien wat daar de maatvoering is, hoe je er voor zorgt dat je daadwerkelijk waar zorg bestaat of mensen wel meewerken aan hun vertrek, zorg bestaat dat mensen zich misschien schuil gaan houden, er voor kunt zorgen dat je mensen kunt vastzetten. En tegelijkertijd inderdaad, als je praat over bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, dat je weer andere maatregelen neemt. Alles moet er op gericht zijn dat we in Nederland mensen toelaten, die hier ook welkom zijn, die hier mogen blijven en dat mensen die dat niet zijn, dat hoort ook bij een restrictief en humaan vreemdelingenbeleid, dat die ook zo snel mogelijk weer weg zijn.

BREEDVELD
Daar hoort onder meer vreemdelingendetentie bij. Dat is ook in de Kamer afgesproken dat dat wel blijft, maar waarom was het nodig om de vreemdelingendetentie, de manier waarop we mensen opsluiten en vastzetten, aan te passen, soepeler te maken, humaner te maken? Waarom was dat nodig?

RUTTE
Ik denk dat het altijd goed is om met een zekere regelmaat te kijken naar je beleid en te zien van waar is het nou nodig om zware maatregelen te nemen en waar kun je volstaan met lichtere maatregelen. Waarbij ook van belang is dat mensen die van buiten Nederland naar Nederland komen misschien al wetend dat ze eigenlijk niet in aanmerking komen voor asiel, maar omdat ze zich economisch willen verbeteren, dat je probeert dat zo veel mogelijk af te remmen door aan de ene kant hele strikte toelatingsprocedures te hebben voor het asielbeleid, maar ook te zeggen als je niet wordt toegelaten ga je ook terug. Daar hoort ook bij dat je mensen die niet willen meewerken dat je die dwingt weg te gaan, dat je desnoods ook mensen opsluit. Daar hoort ook bij dat mensen die wel meewerken, die zich normaal gedragen in zo'n proces, dat je die ook met wat meer (onverstaanbaar, red.) behandelt.

BREEDVELD
Was de situatie doorgeschoten? Er zijn protesten geweest in de vreemdelingencentra, in Rotterdam en Amsterdam, hongerstakers. Er zijn felle debatten geweest in de Kamer, politieke partijen die de situatie als inhumaan hebben omschreven. Amnesty International die zware kritiek heeft over het vastzetten soms langer dan een jaar van illegale vreemdelingen. Was het doorgeschoten, was het nodig om het aan te passen?

RUTTE
Ik denk dat er een aantal dingen speelt. U noemt een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en feiten zoals die demonstraties en die acties. Dat is niet doorslaggevend. Wat je wel ziet is dat sowieso beleid altijd geëvalueerd moet worden. Dat behalve het ACVZ-rapport, we ook andere rapporten hebben gehad. Bijvoorbeeld van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum, dat zich bezighoudt met de effectiviteit van maatregelen. Dat je ook puur op het niveau van effectiviteit moet kijken: wat is nou de goede mix van maatregelen, afhankelijk van in hoeverre iemand een risico vormt dat hij niet meewerkt met vertrek, tot en met aan de andere kant hoe kan ik maximaal bevorderen dat mensen meewerken met vertrek en dat het ook op een manier gebeurt waarbij het voor alle partijen netjes gaat. Op een manier gaat, die zeker als mensen ook meewerken met hun vertrek, acceptabel is.

BREEDVELD
Was het met zoveel woorden voortschrijdend inzicht?

RUTTE
Er is altijd voortschrijdend inzicht. Al het beleid wat wij maken in Den Haag is nooit perfect en altijd onderdeel van voortschrijdend inzicht. Er zijn verschillende rapportages geweest die er nader op in gingen en ik denk op grond van die rapportages, noem dat WODC-onderzoek naar de effectiviteit van de vreemdelingenbewaring, allerlei andere zaken die spelen dat het gewoon goed is om regelmatig er naar te kijken. Wat is de grondslag voor je beleid, doe je zaken bijvoorbeeld strafrechtelijk of bestuursrechtelijk. Hoe ga je om met gezinnen met kinderen. Dat regelmatig tegen het licht te houden.

BREEDVELD
U noemt nu een aantal rapporten. Ik denk dat het meest schijnende rapport was van de inspectie over de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov, waar bleek dat er sprake was van grove nalatigheid in zijn behandeling in de vreemdelingendetentie. Het is een dooddoener maar zijn deze aanpassingen het gevolg van wat men wel noemt lessons learned?

RUTTE
Het is niet alleen, natuurlijk, de zaak Dolmatov, is natuurlijk een zaak die ons allemaal enorm heeft aangegrepen en in de allereerste plaats de familie, de mensen die betrokken waren bij zijn bewaking, beveiliging en veiligheid en Teeven als verantwoordelijk staatssecretaris en zijn ambtenaren, dat heeft iedereen enorm aangegrepen. Vreselijk wat daar gebeurd is. Dus dat is een element in de mix van aanleidingen om opnieuw te kijken naar het hele beleid, maar het is veel meer dan dat, moet ik er meteen bijzeggen. Het zijn ook die rapportages, het is voortschrijdend inzicht, het is de normale cyclus van regelmatigheid kijken naar de effectiviteit van beleid.

MIKKERS (DE TELEGRAAF)
Heeft u er een beetje vertrouwen in dat het kabinet in staat is om de pensioenplannen door de senaat te loodsen?

RUTTE
Ja.

MIKKERS
Waar is dat vertrouwen op gebaseerd?

RUTTE
Op de kwaliteit van de plannen enerzijds en de gesprekken die wij voeren met diverse fracties anderzijds. En ook de bereidheid bij het kabinet natuurlijk om ook te zoeken naar overeenstemming.

MIKKERS
Wat kunt u een partij als het CDA nog bieden met betrekking tot de pensioenen?

RUTTE
Daar kan ik niet in het openbaar over praten, ik heb al vaker gezegd het feit dat dit kabinet in een minderheidspositie zich bevindt in de EK brengt met zich mee dat wij daar gesprekken voeren soms achter de schermen, veel debatten zullen zich ook in de volle openbaarheid afspelen. Het is niet mogelijk om inzage te geven in alle overwegingen, omdat dan die onderhandelingen op voorhand belast raken met die informatie.

MIKKERS
Maar u bent op dit moment nog in gesprek met het CDA?

RUTTE
Wij zijn met allerlei partijen in gesprek, ook met CDA, eigenlijk alle partijen in de EK, om te zien hoe we kunnen komen tot draagvlak voor onze plannen.
MIKKERS
Nu heeft het CDA drie fundamentele eisen geformuleerd. Linksom of rechtsom die gaan geld kosten. Calculeert het kabinet dat in, dat niet het volledige bezuinigingsbedrag van bijna 3 miljard euro wordt binnengehaald?
RUTTE
Ik verwijs naar het vorige antwoord, het voor-vorige antwoord. Het is uitgesloten dat ik in een situatie waarin het kabinet een minderheid heeft in de EK en dus ook aangewezen is op gesprekken achter de schermen, daar voor de schermen inzage in geeft in de gesprekken, dat werkt niet.

MIKKERS
Maar u denkt, u denkt nog dat u een partij als het CDA of een andere combinatie over de streep kunt trekken, daar gaat u 100% zeker nog steeds van uit.

RUTTE
Ik heb de vaste overtuiging dat wij in staat zijn tot een meerderheid te komen voor de voorstellen, dat daar ook bij zal horen dat je heel goed luistert naar wat andere partijen willen. Maximaal probeert om ook aan zorgen die in andere partijen leven te beantwoorden. Elkaar tegemoet te komen, dat hoort erbij. Ik denk dat dat kan lukken ja.

MIKKERS
Is het een goede zaak dat de heer Van Rey op een kieslijst gaat komen van de VVD?

RUTTE
U spreekt me aan als partijman, maar ik wil daar kort iets over zeggen, want die hele strikte scheiding; ik sta hier als minister-president, maar u vraagt me nu als partijman - snap ik. Maar dat maakt het lastig, want u moet ook te goede houden dat ik daar niet al te veel over kan zeggen vanuit deze positie. Dan zou ik bijna apart hiernaast moeten gaan staan. Maar heel kort: het is een groslijst. Het is een alfabetische lijst. Pas in november vindt de kandidaatstelling plaats. De lijn van het VVD-hoofdbestuur is, en die steun ik volledig, dat als mensen betrokken zijn bij een strafrechtelijke onderzoeken het beter is je verre te houden van actieve te verkiezen of verkozen posities. Daarom is deze zaak ook in handen gesteld van de commissie integriteit van de VVD, die erover zal adviseren.

MIKKERS
Minister Schultz heeft gezegd dat het niet verstandig is.

RUTTE
Ik zeg net ook al: in feite, ik kies mijn eigen woorden dan, dat dat de partijlijn is ook, en ook van het hoofdbestuur, die steun ik,  dat het het beste is dat als je betrokken bent bij dit type onderzoeken, los van de vraag of je schuld hebt of niet, want dat moet later blijken, maar als dat type serieus onderzoek aan de gang is, dat het dan verstandig is je verre te houden van te verkiezen posities.

WESTER (RTL)
Uw partijvoorzitter heeft gisteren nog wat kritiek geuit op het OM, dat in deze veel te traag zou opereren. Het onderzoek loopt al meer dan een jaar. Deelt u die kritiek?

RUTTE
Laat ik in ieder geval zeggen dat het OM in volle rust en uiteraard focus zijn werk moet kunnen doen en het uiteraard aan mij en de minister van justitie is om vol het OM daarin te verdedigen.

WESTER
Dus u deelt de kritiek van de heer Korthals, de partijvoorzitter, niet.

RUTTE
Nou wordt het ingewikkeld omdat de weergave van de woorden van de heer Korthals, ik heb dat met hem besproken, anders is dan u net samenvat. Dan moet ik dat helemaal gaan interpreteren en dat vind ik niet aan mij, dat moet u aan de heer Korthals vragen. Maar de heer Korthals heeft in mijn ogen iets anders gezegd dan u net samenvat. Mijn reactie in algemene zin is, los van wat Korthals gezegd heeft, is dat het OM zijn werk alleen kan doen in de volle wetenschap dat het kabinet en uiteraard in het bijzonder de minister van Justitie en de minister-president hen volledig steunen.

BENSCHOP (NU.NL)
Heeft u bij de samenstelling van de plannen voor Prinsjesdag rekening gehouden met de wensen van de oppositiepartijen?

RUTTE
In ieder geval… Wij weten natuurlijk wat er leeft in allerlei politieke groeperingen. En waar dat mogelijk is, probeer je natuurlijk geen plannen te maken die daar op voorhand allemaal mee in strijd zijn. Maar het is in de eerste plaats natuurlijk een begroting van dit kabinet, uitvoering gevend aan het regeerakkoord van dit kabinet. Maar niets verbiedt ons natuurlijk om ook rekening te houden met opvattingen waarvan wij weten dat ze leven in andere politieke formaties.

BENSCHOP
Bijvoorbeeld Pechtold heeft vanmorgen weer gezegd dat het kabinet meer luistert naar de polder dan naar de oppositie. Wat vindt u van die kritiek?

RUTTE
We weten van Pechtold dat hij geen heel groot fan is van die overleggen met sociale partners. Dit kabinet heeft ervoor gekozen, en dat zou ik weer doen, om in een tijd waarin hele grote hervormingen moeten plaatsvinden, grote verbouwingen aan de Nederlandse samenleving, om te zoeken naar draagvlak bij maatschappelijke organisaties. Om daarmee de uitvoering van het regeerakkoord te versnellen. Van extra ondersteuning te voorzien. En dat is gelukt met sociale partners. Ik vind dat van grote waarde. De concessie is dat we een aantal zaken een jaar later doen. Dus niet de WW terugbrengen in duur middenin een van de zwaarste crises die ons recent is overkomen. Een jaar wachten. Ik vind dat niet heel onverdedigbaar. Ik vind dat een acceptabele concessie. Pechtold denkt daar anders over en zegt: je moet het toch meteen nu doen. Dan zou je geen sociaal akkoord hebben en ik hecht zeer aan dat  maatschappelijk draagvlak.

BENSCHOP
Maar direct heeft u wel de steun nodig ook in de Eerste Kamer. Heeft dat u er wel toe gezet om wat meer daarmee rekening te houden, met het feit, ten opzichte van de afspraken in het regeerakkoord zijn gemaakt, om daar nu toch meer rekening mee te houden; we moeten het wel straks ook door de Eerste Kamer kunnen loodsen?

RUTTE
Ik zit zo in de wedstrijd dat het kabinet een regeerakkoord heeft. Dat zetten we om in plannen en wetgeving. Daarbij zoeken we naar breed draagvlak. En dan sta je open voor allerlei opvattingen van anderen.  Maar het land moet wel bestuurd worden. Er moet wel geregeerd worden. Dus u zult ook zien dat de komende maanden heel veel voorstellen, nadat we eerst nu aan draagvlak hebben gewerkt, dat we nu in de fase komen van de uitvoering. En ook bij die uitvoering, eerst bij de fase van het draagvlak, kijk je naar opvattingen bij andere organisaties. Maar wel om het eigen regeerakkoord uiteindelijk ook te versnellen in zijn implementatie. Nu in de fase van de uitvoering kijk je natuurlijk ook naar opvattingen die bij anderen leven. Maar ik zeg er tegelijkertijd bij: het land moet bestuurd worden, moet geregeerd worden, dus er komen plannen.

BENSCHOP
Wat vindt u dan van de opmerking van Heerts die zegt: als u de nullijn terugkomt, dan is het sociaal akkoord van tafel?

RUTTE
Als ik daar nu op ga antwoorden dan loop ik te ver vooruit ook op wat wel of niet in de Prinsjesdagstukken staat. Dus ik laat die opmerking op dit moment onbeantwoord.

BENSCHOP
Het is wel een beetje een dreigement van hem?

RUTTE
Het hoort bij het normale politieke en maatschappelijke verkeer dat politieke en maatschappelijke opvattingen ook soms in de vorm van dreigementen worden geuit. Dat is usance. Daar heb ik mezelf ook wel eens schuldig aan gemaakt.

HENDRICKX (ALGEMEEN DAGBLAD)
Minister Timmermans noemde gisteren de brief van Poetin in de NYT hypocriet. Hoe kijkt u daartegenaan?

RUTTE
Dat hij dat zei?

HENDRICKX
Dat hij dat zei, en wat vindt u van de brief?

RUTTE
Ik was het in beide opzichten met Frans Timmermans eens.

HENDRICKX
U vond de brief ook hypocriet?

RUTTE
Poetin heeft nou niet echt geholpen de laatste tijd om het probleem op te lossen. Hij heeft nu een aantal keren een oplossing via de Veiligheidsraad tegen gehouden. Dat vind ik schadelijk. Het is denk ik ook in het belang van Rusland dat de proliferatie van dit type biologisch en chemische wapens niet doorgaat. Rusland heeft zelf vreselijke ervaringen daarmee, bij aanslagen, als die rotzooi gebruikt wordt. Dus we zouden toch als wereldgemeenschap allemaal één doel moeten hebben en dat is dat als ergens die rotzooi gebruikt wordt, nog even los van de vraag wie het dan precies gebruikt heeft, dat daar hard tegen wordt opgetreden.

HENDRICKX (ALGEMEEN DAGBLAD)
Wat vindt u van het beeld dat de statuur van de VS als wereldmacht is aangetast door de gebeurtenissen van de afgelopen week en het weifelende gedrag van de president van de VS.

RUTTE
Je zit nu in een situatie waarin in Syrië deze verschrikkelijke wapens gebruikt zijn met verschrikkelijke gevolgen. We hebben allemaal die beelden gezien, Amerika en anderen voelen zich zeer verantwoordelijk om daar ook een antwoord op te geven. Nederland zegt let op, we moeten zeker weten wat het is, wie het heeft gedaan en vooral dat daarnaast ook de VN daar een uitspraak over kan doen. Dat is onze inzet. Amerika probeert daar zo goed mogelijk, en nogmaals, wij dringen erg aan op dat VN-spoor en daar lijkt Amerika  iets meer haast te willen maken zonder een VN-spoor, maar Amerika probeert vanuit hun overtuiging  het noodzakelijke te doen. In dat proces waar we middenin zitten zal iedere dag er een weging worden gemaakt of Obama aan de winnende hand is in dit conflict of Poetin aan de winnende hand is, ik hoop vooral dat de Syrische bevolking dadelijk in een normale situatie weer kan leven en niet meer het slachtoffer wordt van die chemische wapens, dus u kunt pas achteraf vaststellen, als dat hele conflict voorbij is wat het betekent voor de relatieve machtspositie van de grote landen. Maar dat is niet het hoofddoel nu waar we aan moeten werken. Het hoofddoel waaraan we moeten werken is dat we als internationale gemeenschap laten weten dat als je dit soort rotzooi gebruikt dat je ter verantwoording wordt geroepen. Nou, daar hebben we in Den Haag hier de voorzieningen voor.

WESTER (RTL NIEUWS)
Even iets anders, het wordt weer wat onrustig in de achterban van uw coalitiegenoot de PvdA als het gaat om de aanschaf van de JSF. Heeft u er vertrouwen in als premier dat de PvdA-bewindslieden en ok de fractie de rug recht houden?

RUTTE
Die vraagt impliceert allerlei gemaakte  keuzes.  Ja, u, maar goed, wij lopen allebei nu lang genoeg mee om dat ook van elkaar door te hebben. En als ik nu alle implicaties in uw vraag moet gaan ontmantelen dan ben ik tien minuten verder. Dus ik kan ook zeggen laten we die vraag nou aan de orde hebben als die aan de orde is, dat is als het kabinet het besluit neemt over de vervanging van de F16.

WESTER
Maar dat besluit is materieel toch genomen? Daarvoor lopen we ook allebei lang genoeg mee om dat te weten.

RUTTE
Ja, luister, dat zal moeten blijken. Het kabinet heeft een geordend proces om te komen tot besluitvorming. Daar hebben we een  ministeriële commissie voor en zodra daar mededelingen over te doen zijn dan komen die mededelingen en dat is ook het moment waarop ik met u in discussie kan gaan over maatschappelijk en politiek draagvlak voor  zo'n eventueel besluit.

HOEDEMAN (VOLKSRANT)
En aansluitend, bedoelt u dat de PvdA vanavond ontijdig bijeenkomsten houdt om over de JSF te praten?

RUTTE
Ik heb zelf een aantal bijeenkomsten in Zwolle en die gaan niet over de vervanging van de F16 kan ik u zeggen. Maar ik had begrepen, maar ik kan daar verkeerd geïnformeerd zijn,  heeft de PvdA bijeenkomsten om in algemene zin met de achterban  te praten en meer in bijzonderheid, het algemene defensiebeleid.

HOEDEMAN
(onverstaanbaar, red)

RUTTE
Ja, maar goed dat kan, maar dan leven daar waarschijnlijk hele sterke opvattingen over die vervanging. Maar als ik daar nu iets over ga zeggen loop ik vooruit op besluitvorming die pas naar buiten komt als die naar buiten komt.

MIKKERS (TELEGRAAF)
Ik was nog een ding vergeten, de FNV en CNV en MHP hebben de senatoren opgeroepen het pensioenakkoord in de senaat weg te stemmen, daarover zijn wel afspraken gemaakt in het sociaal akkoord. Wat vindt u daarvan?

RUTTE
Ja, dat is heel ingewikkeld omdat de uitlatingen van deze drie vakorganisaties niet zozeer gaan over de aanpassingen in het Witteveenkader, maar ook betrekking hebben op de aanpassingen in het financieel toezichtskader, het Ftk. Er ligt een proeve van wet van  Jetta Klijnsma in consultatie en te maken hebben met de ex cedent regeling die is ontworpen ook tegen de achtergrond van de maatregelen bij de beperking van het opbouwpercentage in het zogenaamde Witteveenkader. Dus het is ingewikkelder, je kunt dus niet zomaar zeggen dat ze daarmee in strijd handelen met het sociaal akkoord.

MIKKERS
Het zit er wel heel dicht tegenaan?

RUTTE
Ja, maar dan zijn we het er dus over eens dat het niet in strijd is met het sociaal akkoord. Want heel veel dingen schuren ergens tegenaan, maar zolang er geen grote lakschade is, is dat geen ramp.

MIKKERS
Maar voor u staat het sociaal akkoord nog 100% overeind?

RUTTE
Ja, en ook voor alle ondertekenaars, voor alle sociale partners.

VISCHJAGER
Meneer Rutte, u weet dat er in Nederland veel muziek gemaakt wordt, maar ik wou weten, voor de woningen, moeten die er nu speciaal voor gebouwd worden, want dat gaat steeds slechter en ik hoor heel veel klachten, ik heb het zelf niet, maar ik hoor het wel van studenten en van mensen en musici om huizen te krijgen. Vindt u dat er aandacht aan moeten worden besteed om daar woningen voor te bouwen?

RUTTE
Woningen voor muziekstudenten ?

VISCHJAGER
Nou, niet studenten, maar gewoon dat er muziek gemaakt kan worden, want die laatste tijd zijn de woningen, worden steeds goedkoper en daardoor ook slechter.

RUTTE
Oei, dit is niet in een eenvoudig 'ja' of 'nee' te beantwoorden. Even kijken, nou, ik zet even twee noties op papier: muziek is belangrijk en het bouwbesluit, wat dus gaat over de kwaliteit en zo, dus daar moet een woning aan voldaan, staat dat niet in de weg, staat daar niet in de weg. Het kan zo zijn dat in uw ogen de executie van de woning, dus hoe het er uiteindelijk uitziet, hoe als het binnen het bouwbesluit zijn te gehorig zijn. Maar dan geldt eigenlijk wat ooit de buurman zijn van Arthur Rubinstein in een hotelkamer. Die zei: ik wil de helft van het geld terug want ik zat in een kamer naast Arthur Rubinstein die constant aan het studeren was, waarop de eigenaar zei, oh u zat in de kamer naast Arthur Rubinstein, u had twee keer zoveel moeten betalen. Het gaat twee kanten op. Goed weekend.