Vertrouwen in wetenschap

Op dinsdag 11 maart, maandag 24 maart en maandag 14 april buigen minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker, wetenschappers, Kamerleden, mensen uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zich tijdens drie publieksdebatten in Science Center NEMO over de vraag hoe het vertrouwen in de Nederlandse wetenschap hoog gehouden kan worden. De meeste Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de wetenschap. Maar minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gaan graag de discussie aan hoe het vertrouwen groot kan blijven, ondanks twijfels over wetenschap die nu dan oprijzen door fraudegevallen, hoge publicatiedruk, controversiële klimaatdiscussies of omstreden vaccinatiecampagnes.

Hoge verwachtingen, scherpe eisen

Op dinsdag 11 maart vindt het eerste debat plaats met de titel ‘Hoge verwachtingen, scherpe eisen.’ Kan de wetenschap de hoge verwachtingen, waaraan het moet voldoen, waarmaken? Of wordt er teveel van wetenschappers verwacht? Aan de hand van cases over voeding & gezondheid en over jeugdcriminaliteit wordt er gedebatteerd over de verhoudingen tussen wetenschap en samenleving. Hoe onderscheiden we feiten en fabels bij gezonde voeding? Zijn veronderstellingen uit de praktijk over jeugdcriminaliteit getoetst door criminologen? Als wetenschappers het onderling niet eens zijn, wie moeten we dan vertrouwen?

Betwist gezag

Het tweede debat draagt de titel ‘Betwist gezag’ en vindt plaats op maandag 24 maart. Publieke controversen zoals de rapporten van het internationale klimaatpanel IPCC roepen vragen op over een mogelijk te innige samenwerking tussen wetenschap en beleid. Ook de groeiende invloed van het bedrijfsleven op wetenschappelijk onderzoek roept weerstanden op. Want hoe wordt rekening gehouden met de belangen en opvattingen van betrokkenen? Maar de betrokkenheid van en samenwerking met marktpartijen en overheden helpt de wetenschap ook vooruit. Dit tweede debat gaat over de paradox tussen de maatschappelijke waarde van wetenschap enerzijds en integriteit anderzijds.

Toekomstbestendige wetenschap

Tijdens het slotdebat op maandag 14 april zal op basis van conclusies uit de eerste twee debatten een vooruitblik worden gemaakt. Wat verwachten we van de toekomstige wetenschapspraktijk? Is het huidige wetenschapssysteem in staat de verwachtingen waar te maken? Hoe blijft kennisontwikkeling maatschappelijk relevant? Hoe organiseren we een betere match tussen vraag en aanbod van wetenschappelijke kennis? Deze avond wordt er in gegaan op de vragen of de bestaande spelregels en incentives (publicatiedruk, ‘peer review’, citatie-indexen, verdeling van geld) nog wel stand houden, en of er meer aandacht nodig is voor probleemgestuurd onderzoek. De kritische wetenschappers die zich verenigd hebben in Science in Transition zullen ook aanwezig zijn.

Deze debatreeks wordt op verzoek van het ministerie van OCW georganiseerd door het Rathenau Instituut en de WRR. De debatten vinden plaats in NEMO te Amsterdam, 19.30 uur is de ontvangst en het debat zal van 20.00 uur tot 22.00 uur duren. De debatten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, u dient zich wel vooraf aan te melden via www.rathenau.nl/vertrouwen