BLKB2015-34,VPBWI,Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Dit besluit bevat het beleid over de regeling van de juridische fusie in de vennootschapsbelasting. Het besluit vervangt het besluit van 30 juni 2014, nr. BLKB 2014/54M.

 De wijziging houdt verband met de gelijktijdige nieuwe besluiten over afsplitsing en zuivere splitsing (met nr. BLKB 2015/33M en nr. BLKB 2015/38M). Overeenkomstig de in deze besluiten opgenomen regelingen is:

 • de goedkeuring voor het meegeven van voorwaartse verliesverrekening uitdrukkelijk ook van toepassing verklaard bij toepassing van de fiscale faciliteit voor te late verzoeken (paragraaf 5);
 • de herwaardering bij de schuldenaar van een verdwijnende vordering niet langer beperkt tot de nominale waarde (voorwaarde 1, tweede lid);
 • de samenloop met de innovatiebox opgenomen in een aparte voorwaarde (genummerd 2a).

Voor de inzichtelijkheid worden hierna vermeld welke beleidsonderdelen nieuw zijn toegevoegd bij het uitbrengen van de voorganger van dit besluit.

 • In de goedkeuring van terugwerkende kracht wordt aandacht besteed aan fusies waarbij winst wordt genomen en aan grensoverschrijdende fusies. Terugwerkende kracht wordt niet verleend als sprake is van een incidenteel fiscaal voordeel. Het besluit geeft hiervan nu een voorbeeld (paragraaf 4.1.).
 • Het zogenoemde meegeven van verliezen kan zonder een verzoek en is uitgebreid met andere aanspraken van de verdwijnende rechtspersoon die zonder goedkeuring verloren gaan (paragraaf 5).
 • Er zijn voorwaarden toegevoegd voor de opwaarderingsreserve, de objectvrijstelling, de deelnemingsverrekening en de verrekening buitenlandse ondernemingswinsten (paragraaf 6).
 • De afrekeningsvoorwaarden zijn samengevoegd.
 • De volgorde van de voorwaarden is in lijn gebracht met de volgorde van de desbetreffende wettelijke bepalingen.
 • De toestemming aan de inspecteur kent niet langer de uitzondering voor buitenlandse of gedeeltelijk belastingplichtige rechtspersonen.
 • Er is een goedkeurende regeling opgenomen voor te laat ingediende verzoeken (paragraaf 8).
 • De beleidsonderdelen over de samenloop van juridische fusie en fiscale eenheid zijn vervallen. Deze samenloop is opgenomen in de regeling voor de fiscale eenheid.
 • Het besluit is een verzamelbesluit. Het bevat al het beleid over de regeling van de juridische fusie in de vennootschapsbelasting.
 • De overige wijzigingen hebben een redactioneel karakter.