Bijlage 3: Gevolgen van scenario’s uitfasering kolencentrales voor de emissies van NOx, SO2, fijn stof en kwik