Contactpunt P-Direkt rapporten ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Contactpunt P-Direkt rapporten
Meldingsnummer M193
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Personeelsgegevens P-Direkt
Verzameldoel Gegevens vanuit P-Direkt die niet via standaard rapportages beschikbaar zijn voor directies concern EZ en P&C. P&C fungeert hier als contactpersoon voor P-Direkt en het concern EZ. Het genereren van management overzicht uit P-Direkt voor de directies. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Periodieke EZ brede rapportage leveren aan interne- en externe klanten voor afwikkeling bij een aantal EZ concern bedrijfsvoering activiteiten/processen.
 • Het genereren van additionele specifieke managementrapportages uit P-Direkt voor hoofden van dienst en directeuren van het ministerie van EZ.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van DB/P&O/Beleid en ARBO Vitale ontvangen 2 keer keer per jaar een rapport met het ziekteverzuim van personeelsleden gekoppeld aan de leidinggevende ten behoeve van verzuimbegeleiding
 • Medewerkers van DB/P&O/team Advies&Beheer ontvangen een bezettingsoverzicht met naam, BSN/personeelsnummer en leidinggevende voor de controle op declaraties UWV en het doorzenden van correspondentie tussen EZ-medewerker en het UWV (M104)
 • Medewerkers DB/P&O belast met het autorisatiebeheer P-Direkt (M259)
 • Medewerkers Contactpunt P-Direkt voor EZ (DB/P&C)
 • EC O&P adviseur EZ ontvangt maandelijks een overzicht met beter- en ziekmeldingen
 • Vereniging JongEZ: het leveren van maandelijks overzicht van nieuwe medewerkers voor deelname aan JongEZ
 • DB/P&O/Transforce ontvangt EZ concern brede lijst met naam, geboortedatum en datum uit dienst en bestemming voor actualiseren kandidatenbestand (M121)
 • Medewerkers DoMuS (DB/IFH/DI) voor aanmelding nieuwe medewerkers (kerndepartement) voor DoMuS training
 • Het leveren van gegevens over dienstreizen van medewerkers van NVWA (medewerker NVWA/DB/PFC), ACM (medewerker ACM/DB/F&C) en RVO (medewerker RVO accounting) ten behoeve van interne controle NVWA, RVO en ACM
 • Het leveren van roosters van medewerkers Agentschap Telecom (AT) aan medewerkers van AT/DB/Finance voor interne controle
 • Seniorenclub (onderdeel Lavivo): overzicht met medewerkers uit dienst vanwege FPU of pensionering
 • Medewerkers DB/IFH/DI belast met archiveringstermijnen van medewerkers die uit dienst zijn (M172)
 • Medewerkers RVO/Concernstaf/Omgevingskennis belast met het afzeggen van kranten- en tijdschriftabonnementen van medewerkers kerndepartement die uit dienst zijn
 • Medewerkers van DB/P&O/Opleidingen die belast zijn met het aanmelden van nieuwe medewerkers voor introductieprogramma EZ
 • Medewerkers van DB/P&O belast met de interne controle MobilityMixx (M99)
 • Medewerkers FEZ/FDA/Team Control ontvangt een overzicht met medewerkers van EZ ten behoeve van het autorisatiebeheer EBS (M13)
 • Directie FEZ/FDA ontvangt een overzicht met personeelsleden die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen (M131)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND