Incidentele subsidies Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Incidentele subsidies
Meldingsnummer M228
Verantwoordelijke(n) De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van subsidieverzoeken
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, gegevens die betrekking hebben op de functie of de voormalige functie; gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten, nummer Kamer van Koophandel. Gegevens relevant voor de betreffende subsidie.
Verzameldoel Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZ subsidies ter realisatie van beleid.
Soort gegevens Bankrekeningnummer
Verzameldoel Laten uitbetalen van subsidieverlening en subsidievaststelling
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZ subsidies ter realisatie van beleid
  • Laten uitbetalen van subsidieverlening en subsidievaststelling

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers die werkzaam zijn bij de afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA).
  • medewerkers van DG Bedrijfsleven & Innovatie, die: - belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of - leiding geven aan de hierboven opgesomde werkzaamheden, of - noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden.
  • medewerkers van WJZ die betrokken zijn bij beoordeling van de subsidieverlening

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND