Meldpunt regelgeving ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens.

Basisgegevens

Naam verwerking Meldpunt Regelgeving
Meldingsnummer M222
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die een melding doen
Persoonsgegevens  
Soort gegevens melding, toelichting, suggestie voor oplossing
Verzameldoel In behandeling nemen van meldingen over onnodige eisen of handelingen, de inhoud van bestaande of nieuwe wetgeving en over de uitvoering door een organisatie van de overheid.
Soort gegevens naam, geslacht, bedrijfsnaam, email, telefoonnummer
Verzameldoel Beantwoorden van de melder of informeren van de melder over de (van de verantwoordelijke overheidsinstantie ontvangen) reactie op de melding.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • In behandeling nemen van meldingen over onnodige eisen of handelingen, de inhoud van bestaande of nieuwe wetgeving en over de uitvoering door een organisatie van de overheid.
  • Beantwoorden van de melder of informeren van de melder over de (van de verantwoordelijke overheidsinstantie ontvangen) reactie op de melding.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Regeldruk & ICT die via Topdesk een reactie geven op de melding of deze doorsturen naar de verantwoordelijke overheidsinstantie
  • Overheidsinstanties waar een melding betrekking op heeft krijgen de melding doorgestuurd om te behandelen.
  • Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) wordt geïnformeerd over meldingen en reacties

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Kamer van Koophandel
Bezoekadres St.-Jacobsstraat 300
3511BT Utrecht
NEDERLAND