Mobiliteitskaart Rijksoverheid bij het ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Mobiliteitskaart Rijksoverheid
Meldingsnummer M99
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers ministerie van EZ met een Mobiliteitskaart
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Personeelsnummer, kostenplaatscode, kostenplaatsomschrijving, afdelingscode, afdelingsnaam
Verzameldoel Facturatie en/of rapportages
Soort gegevens Ingangsdatum plaatsing in de organisatie, einddatum plaatsing in de organisatie
Verzameldoel Kaartbestelling, -beëindiging, -migratie
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, geboortedatum, geslacht, eventueel foto
Verzameldoel Personalisatie Mobiliteitskaart
Soort gegevens Ingangsdatum adres, einddatum adres
Verzameldoel Mutaties voor kaarten (traject)abonnementen
Soort gegevens Ingangsdatum plaats van tewerkstelling/standplaats, einddatum plaats van tewerkstelling/standplaats
Verzameldoel Bepaling woon-werktrajecten voor abonnementen
Soort gegevens E-mailadres, einddatum e-mailadres
Verzameldoel Verzending e-mailuitnodiging voor aanvraagmodule, gebruiksnaam portal
Soort gegevens Adres, woonplaats, land
Verzameldoel Verzending kaarten en bepaling woon-werktraject voor abonnementen
Soort gegevens Naam, personeelsnummer, reisgegevens
Verzameldoel Controle op rechtmatig en doelmatig gebruik Mobiliteitskaart
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Kaartbestelling, -beëindiging, -migratie
 • Personalisatie Mobiliteitskaart
 • Mutaties voor kaarten (traject)abonnementen
 • Verzending kaarten en bepaling woon-werktraject voor abonnementen
 • Verzending e-mailuitnodiging voor aanvraagmodule, gebruiksnaam portal
 • Bepaling woon-werktrajecten voor abonnementen
 • Facturatie en/of rapportages
 • Controle op rechtmatig en doelmatig gebruik Mobiliteitskaart

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Trans Link Systems (TLS) als bewerker voor het produceren van de Mobiliteitskaart
 • Leidinggevenden van medewerkers van het ministerie van EZ met een Mobiliteitskaart
 • Bewerker Mobility Mixx B.V.
 • Sub-bewerkers ingeschakeld door Mobility Mixx B.V.: Sqills B.V.; TC&O B.V.; ASP4All B.V.; Keynet; LPIS; Transvision
 • Medewerkers DB/P&O/Advies & Beheer belast met de controle op het gebruik van de Mobiliteitskaart

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Mobility Mixx B.V.
Bezoekadres P.J. Oudweg 4
1314CH Almere
NEDERLAND
Postadres Postbus 1613
1300BP Almere
NEDERLAND