Personeelsgegevens P-Direkt ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsgegevens P-Direkt
Meldingsnummer M173
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, eventueel naam en gegevens van een contactpersoon
Verzameldoel Communicatie met personeelslid.
Soort gegevens Gegevens met betrekking tot aanstelling, soort contract, functie, verlof, ziekteverzuim, vergoedingen, toeslagen, gratificaties, declaraties, inhoudingen, loonbeslag, internationale plaatsing/voorzieningen, bankrekeningnummer
Verzameldoel Berekenen, vaststellen en betalen van salarissen, vergoedingen, belastingen en premies ten behoeve van personeelslid.
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, afbeelding WID (kopie ID), nationaliteit, geboorteplaats, burgerservicenummer (BSN), Rijksmedewerker identificerend nummer (RIN)
Verzameldoel Vastleggen controle identiteit ter uitvoering van de Wet op de loonbelasting, voorbereiding interdepartementaal gebruik Personeelsdossier.
Soort gegevens Verslagen gesprekscyclus, gegevens met betrekking tot gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen, behaalde diploma's, certificaten, cijferlijsten
Verzameldoel Evaluatie (functioneren en beoordeling) en ontwikkeling personeel.
Soort gegevens Reden beëindiging dienstbetrekking: vrijwillig/onvrijwillig ontslag, pensionering, overlijden; gegevens met betrekking tot de aanspraken en gemaakte afspraken
Verzameldoel Bij beëindiging dienstbetrekking nakomen van aanspraken op pensioen, uitkering of suppletie.
Soort gegevens Gegevens met betrekking tot dienstverband, plaatsing, bevordering, arbeidstijd, verlof, internationale plaatsing
Verzameldoel Personeelsmanagement en planning werkzaamheden.
Soort gegevens Gegevens betreffende iemands gezondheid voor zover noodzakelijk voor ziekteverzuim begeleidingen en re-integratie
Verzameldoel Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie (Poortwachter/Arbo).
Soort gegevens Gegevens gerelateerd aan de indiensttreding: vacature, cv, diploma's, certificaten enzovoort, referenties, VOG en andere antecedenten
Verzameldoel Personeelsmanagement en planning werkzaamheden.
Soort gegevens Gegevens met betrekking tot bezwaar en beroep
Verzameldoel Behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Soort gegevens Bijzondere situaties: nevenfuncties, disciplinaire maatregelen, opsporingsbevoegdheden, asbest, dienstongeval
Verzameldoel Personeelsmanagement en planning werkzaamheden.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Berekenen, vaststellen en betalen van salarissen, vergoedingen, belastingen en premies (CAO Rijk/fiscale wet- en regelgeving)
 • Bij beëindiging dienstbetrekking nakomen van aanspraken op pensioen, uitkeringen of suppletie
 • Evaluatie (functioneren en beoordeling) en ontwikkeling personeel
 • Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie (Poortwachter/Arbo)
 • Personeelsmanagement en planning werkzaamheden
 • Voorbereiding interdepartementaal gebruik Personeelsdossier
 • Controle en vastlegging identiteit onder andere ter uitvoering van de Wet op de loonbelasting
 • Communicatie met personeelslid
 • Behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Leidinggevende van het personeelslid en verantwoordelijk management
 • Personeelsadviseur (P&O) die aan de leidinggevende is toegewezen en de vervanger van die adviseur/HR-ondersteuner
 • HR-ondersteuners bij P-Direkt
 • Ieder personeelslid heeft toegang tot de eigen gegevens in P-Direkt en de documenten in het personeelsdossier en dient de juistheid van de gegevens zelf te bewaken
 • Medewerkers DB/P&O/team Beheer belast met afwikkeling, onderzoek en controle op financiële gevolgen van detachering personeel, pensioen, levensloopregeling, boetes, onverschuldigde salarisbetalingen, enzovoort (M104).
 • Uitkerende instanties als UWV en APG
 • Arbo preventiemedewerker belast met het bestellen van Arbo-middelen (M155)
 • Medewerkers van de Arbodienst belast met een specifiek ziektedossier (M193)
 • Medewerkers ADR belast met de controle op P-Direkt
 • Medewerkers P&C (M187, M188, M193)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam P-Direkt (agentschap ministerie van BZK)
Bezoekadres Schenkkade 100
2595AS Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
2500AE Den Haag
NEDERLAND