Pilot MKB-financiering via Digipoort ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Pilot MKB-financiering via Digipoort
Meldingsnummer M221
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ondernemers en intermediairs (aanvragers)
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, ondernemingsgegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot de financieringsaanvraag
Verzameldoel Uitvoeren van een pilot (Fink) voor het uitwisselen van financiële informatie in Standard Business Reporting (SBR) format voor het aanvragen en verlenen van financiering (pilot Fink) teneinde de dynamiek in de financieringsmarkt te verbeteren.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Financiers (ontvangers)
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, ondernemingsgegevens, contactgegevens
Verzameldoel Uitvoeren van een pilot (Fink) voor het uitwisselen van financiële informatie in Standard Business Reporting (SBR) format voor het aanvragen en verlenen van financiering (pilot Fink) teneinde de dynamiek in de financieringsmarkt te verbeteren.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Uitvoeren van een pilot (Fink) voor het uitwisselen van financiële informatie in Standard Business Reporting (SBR) format voor het aanvragen en verlenen van financiering (pilot Fink) teneinde de dynamiek in de MKB financieringsmarkt te verbeteren.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers DG B&I/Ondernemerschap betrokken bij de pilot Fink (Financieringslink) en belast met het verwerken en doorsturen van SBR gegevens naar de uitvragende partijen via Digipoort

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Logius (onderdeel Ministerie BZK)
Bezoekadres Wilhelmina v. Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 96810
2509JE Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam European Business Process Institute (EBPI) B.V. (subbewerker)
Bezoekadres Pr. Cath.-Amaliastraat 5
2496XD Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Equinix (Netherlands) B.V. (subbewerker)
Bezoekadres Luttenbergweg 4
1101EC Amsterdam
NEDERLAND