Rapporteren staatssteun ministerie van Economische Zaken aan Europese Commissie

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Rapporteren staatssteun aan EC
Meldingsnummer M101
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers en ontvangers van subsidies of andere financiële instrumenten die staatssteun bevatten
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam begunstigde, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functie, naam bedrijf, nummer KvK, bijlagen en berekeningen met betrekking tot de staatssteun of het financiële instrument
Verzameldoel Het vooraf melden aan de EC van een voorgenomen staatssteun (SANI) zodat de EC dit kan toetsen.
Soort gegevens Naam begunstigde, bedrag, duur en reden van de verlening
Verzameldoel Het achteraf melden aan de EC van individuele staatssteunverlening omdat is voldaan aan bepaalde staatssteuncondities (SANI).
Soort gegevens Naam begunstigde, bedrag, duur en reden van de verlening
Verzameldoel Het jaarlijks melden aan de EC van de in het voorgaande jaar verleende staatssteun (SARI).
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het voorkomen dat door subsidie of andere financiële instrumenten aan ondernemingen oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de Europese interne markt (verplichting vanuit Verdrag van de EU)
  • Het achteraf melden aan de EC van individuele staatssteunverlening omdat is voldaan aan bepaalde staatssteuncondities (SANI)
  • Boekhoudkundige verantwoording van de rechtmatigheid van de uitgave
  • Het jaarlijks melden aan de EC van de in het voorgaande jaar verleende staatssteun (SARI)
  • Het vooraf melden aan de EC van een voorgenomen staatssteun (SANI) zodat de EC dit kan toetsen
  • Verplichting tot openbaarmaking van individuele staatssteun op nationale staatssteunwebsite ter uitvoering van Europese staatssteun wet- en regelgeving

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de staatssteun-unit WJZ (centrale staatssteuncoördinatie)
  • Decentrale staatssteuncoördinatoren en betreffende leidinggevende
  • Medewerkers van Financiële Diensten Administratie (directie FEZ)
  • Medewerkers van EC die de SANI en SARI meldingen ontvangen en verwerken (per 1 juli 2016 moeten subsidies > 5 ton op naam worden gemeld).

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND