RIN registratie ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking RIN registratie EZ
Meldingsnummer M5
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Voornamen, voorvoegsel, geslachtsnaam, partnernaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit
Verzameldoel Uniek identificeren van een medewerker binnen de Rijksoverheid om een RIN te kunnen toekennen of koppelen.
Soort gegevens WID-nummer, WID-type
Verzameldoel Uniek identificeren van een medewerker binnen de Rijksoverheid in geval de andere persoonsgegevens niet voldoende onderscheidend zijn om een RIN te kunnen toekennen of koppelen.
Soort gegevens DIN (Departementaal Identificerend Nummer)
Verzameldoel Wordt niet gebruikt bij EZ, maar DIN kan dienen om het RIN te koppelen in de eigen administraties
Soort gegevens RIN (Rijks(medewerker) Identificerend Nummer)
Verzameldoel Het RIN is bedoeld om medewerkers binnen de Rijksoverheid uniek te identificeren en (op termijn) te gebruiken voor rijksbrede administraties als P-Direkt, de Rijksdirectory en de Rijkspas.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het RIN is bedoeld om medewerkers binnen de Rijksoverheid uniek te identificeren en (op termijn) te gebruiken voor rijksbrede administraties als P-Direkt, de Rijksdirectory en de Rijkspas.
  • Uniek identificeren van een medewerker binnen de Rijksoverheid in geval de andere persoonsgegevens niet voldoende onderscheidend zijn om in het Centrale RIN-register een RIN te kunnen genereren of koppelen.
  • Uniek identificeren van een medewerker binnen de Rijksoverheid om in het Centrale RIN-register een RIN te kunnen genereren of koppelen.
  • Controleren of de RIN's die in het Centrale RIN-register aan medewerkers van EZ zijn gekoppeld ook in IDM zijn geregistreerd en corrigeren van verschillen.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers team IDM (DB/IFH) belast met het beheer van de RIN registratie bij EZ in het departementaal identitymanagementsysteem (IDM). Na het verzenden van een RIN-persoonsgegevens set vanuit IDM wordt automatisch een RIN ontvangen van het Centrale RIN-register en vastgelegd in IDM. Het team is ook belast met het controleren van de registratie in IDM met de Centrale RIN-registratie (M185).
  • Medewerkers bij Beheervoorziening RIN (BvRIN) belast met het beheer van het Centrale RIN-register. Het Centrale RIN-register kent een RIN toe aan de ontvangen RIN-persoonsgegevens set. BvRIN maakt deel uit van het CIBG dat onderdeel is van het ministerie van VWS. Het CIBG is als bewerker ingeschakeld door BZK/DGOBR om het centrale RIN-register te beheren.
  • Eenmalig verstrekt aan P-Direkt.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND