Besluit Wob-verzoek over milieuverontreiniging en vervuiling van grond die in het verleden is gebruikt door defensie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 7 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met het besluit wordt informatie openbaar gemaakt over milieuverontreiniging en vervuiling van grond die in het verleden is gebruikt door defensie of voor defensiedoeleinden.