Bijlage: Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid – Baten en lasten geherwaardeerd.

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Eerste en de Tweede Kamer de rapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid. De commissie adviseert in haar rapportage over de voor- en nadelen van toevoeging van meer baten-lasteninformatie aan de huidige wijze van begroten en verantwoorden bij de rijksoverheid. Het advies stelt een volgend kabinet in staat om een nadere afweging te maken over het verslaggevingsstelsel. De rapportage is het resultaat van een gezamenlijk verzoek van de minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer uit juli 2016.