Meicirculaire gemeentefonds 2017 online

De meicirculaire gemeentefonds 2017 staat online: meicirculaire 2017
Ten opzichte van de decembercirculaire 2016 zijn drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel participatie.

WSW-middelen vanaf 2017 verdeeld over de betalende gemeenten

De Wsw-middelen worden verdeeld via de integratie-uitkering Sociaal domein. Zoals aangekondigd in de verzamelbrief voor gemeenten en de septembercirculaire 2016 is met de VNG afgesproken om met ingang van 2017 de  Wsw-middelen  niet meer te verdelen over de ‘woongemeenten’  maar over de ‘betalende gemeenten’. De betalende gemeente is de gemeente waar de medewerker in het jaar (t-1) als laatste het dienstverband had. De overstap op betalende gemeente  heeft als voordeel dat nauwelijks meer verrekening tussen gemeenten hoeft plaats te vinden. Verrekening zal enkel nog plaats hoeven te vinden in situaties waarin een werknemer gaat verhuizen naar een gemeente buiten het schapsverband én in dat jaar daar ook in Wsw-verband aan de slag gaat (overname). Deze verrekening beperkt zich tot de (resterende) maanden van het jaar waarin die verhuizing (of overname) plaatsvindt. Als gevolg van deze nieuwe systematiek ontvangen de gemeenten die geen betalende gemeente zijn geen Wsw-budget meer.

Bonus beschut werk voor het eerst uitgekeerd

In de septembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de financiële stimulans (“bonus”) om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten. De bonus wordt uitgekeerd voor gerealiseerde beschut werkplekken over een periode van vijf jaar, met ingang van 2015. In de meicirculaire 2017 wordt deze bonus voor het eerst uitgekeerd. Het betreft de creatiebonussen voor de in jaren 2015 en 2016 gerealiseerde beschut werkplekken en de continuïteitsbonus voor beschut werkplekken die in 2015 zijn gecreëerd en in 2016 zijn voortgezet. De gegevens over het aantal gerealiseerde en gecontinueerde beschut werkplekken zijn afkomstig van het UWV. In de meicirculaire 2018 worden gemeenten geïnformeerd over de toegekende bedragen over 2017.

Restant bonus beschut werk toegevoegd aan de integratie-uitkering Sociaal domein

Vanwege het achterblijven van de realisatie beschutte werkplekken blijft een groot deel van de beschikbare middelen voor de bonus onbenut. Het totaal van de uitgekeerde bonussen dat gemeenten in uitkeringsjaar 2017 ontvangen over de jaren 2015 en 2016 bedraagt € 1,156 miljoen. Het totaalbudget in 2017 bedraagt € 11 miljoen. Er blijft hierdoor een bedrag van € 9,844 miljoen onbenut. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van een toezegging van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer op 26 oktober 2016, besloten dat de resterende middelen voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar blijven voor gemeenten. Voor 2017 betekent dit dat het bedrag van € 9,844 miljoen wordt overgeheveld naar de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Participatie. Het bedrag wordt vanwege de logische relatie met de doelgroep voor beschut werk verdeeld volgens de verdeelsleutel van het onderdeel re-integratie budget nieuwe doelgroep. Dit is bestuurlijk afgestemd met de VNG.

Loon- en prijsbijstelling 2017 uitgekeerd

 De omvang van de integratie-uitkering Sociaal domein is naar boven bijgesteld vanwege de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2017. Het gaat voor het onderdeel Participatie in 2017 om een bedrag van  € 52,275 miljoen, aflopend naar € 44,323 miljoen in 2022. Dat komt neer op 2,031% van het macrobudget Participatie De bedragen worden volledig  toegevoegd aan het wsw-budget.