Monitorrapportage ‘stand van het land’

Voorliggende rapportage beschrijft de stand van zaken rond de goed werkende aanpak van personen met verward gedrag.