Besluit Wob-verzoek over verslagen Werkgroep discontovoet 2015

Met bijgaand besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur heeft de minister van Financien de verslagen van de Werkgroep discontovoet 2015 openbaar gemaakt.