Eindrapport Aanvalsprogramma ICT politie aangeboden aan minister

Voorzitter Tom Rodrigues van de Review Board die toezicht houdt op het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP) heeft het eindrapport aangeboden aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Voorzitter Tom Rodrigues van de Review Board biedt het eindrapport aanminister Ferd Grapperhaus.

Voorzitter Tom Rodrigues van de Review Board overhandigt het eindrapport aan minister Ferd Grapperhaus.

Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie is in 2011 gestart door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie om een aantal nijpende ICT-problemen op te lossen en te zorgen voor een het stabiliseren, verbeteren en vernieuwen van de ICT huishouding. Dit gebeurde op voordracht van de Algemene Rekenkamer. Sinds 2012 heeft de bij Koninklijk Besluit ingestelde Review Board toezicht gehouden op de voortgang. Eind dit jaar loopt het Aanvalsprogramma programma af.

In het eindverslag spreekt de board “veel waardering” uit voor de het harde werk dat onder het aanvalsprogramma is verricht. Dit heeft “belangrijke resultaten opgeleverd die voor de politie van belang en betekenis zijn”. De board geeft daarbij aan dat de resultaten met name zijn gehaald ten aanzien van de stabilisatie van de technische infrastructuur en de bedrijfsvoering. De ICT is robuuster en betrouwbaarder geworden en er zijn nieuwe applicaties en hulpmiddelen ter beschikking gekomen.

De board waarschuwt dat de resultaten met betrekking tot de vernieuwing van de operationele systemen achter blijven bij de oorspronkelijke geplande resultaten. Dit ziet de Review Board ook vanuit de ICT-lifecycle als risicovol. Daarnaast adviseert de board de minister van Justitie en Veiligheid om blijvend aandacht te hebben voor de “regie en eigenaarschap van politiemedewerkers op de ICT agenda.”

De board geeft in het eindverslag een aantal aanbevelingen aan de minister:

  • Richt de aansturing (‘governance’) van de totale ICT-organisatie binnen de politie en met het departement, helder en transparant in.
  • Verstevig het intern toezicht op de ICT, zodat ook extern beter verantwoording kan worden afgelegd.
  • Geef de vernieuwing van de operatie een hoge prioriteit, bestuurd door blauw en organiseer daarbij stevige externe toezicht om de vernieuwing op koers te houden. Doe dit in een apart programma.
  • Werk binnen de politie aan planmatig werken, ter vervanging van de huidige sterk op een ad hoc gerichte cultuur.

De Minister van Justitie en Veiligheid is de Review Board zeer erkentelijk voor het werk van de board in de afgelopen 6 jaar