Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren en CAK

De NZa constateert dat het grootste deel van de Wlz-cliënten tijdig zorg krijgt.