Eindrapport Advies over Instemming

Bijgaand rapport bevat de uitkomsten van de veldconsultatie die in het najaar van 2017 is uitgevoerd naar de nut, noodzaak en timing van het wijzigen van het adviesrecht van medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs op hoofdlijnen van meerjarig financieel beleid in een instemmingsrecht. Daarnaast is gekeken hoe de reikwijdte van dit instemmingsrecht scherp kan worden afgebakend.

Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW.