Regionale top X- aanpak voor personen met verward gedrag

Een aantal zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelt een intensieve persoonsgerichte aanpak om in de regio personen met verward gedrag – de top X - beter in beeld te krijgen. Er zijn personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende mate agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag vertonen. Een specifieke groep lijkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast en risicovolle situaties. Deze groep vraagt extra aandacht van alle partijen: de politie, openbaar ministerie (OM), zorgverzekeraars, gemeenten, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ).

Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief reageren de bewindslieden tevens op de aanbevelingen in het Tussenrapport van de heer Hoekstra in verband met de zaak Bart van U. Het gevoel van urgentie van de heer Hoekstra wordt volgens minister Grapperhaus gedeeld omtrent DNA-onderzoek bij veroordeelden en als het gaat om het vraagstuk van personen met verward gedrag.

De gezamenlijke persoonsgerichte aanpak richt zich op een specifieke groep die in negatieve zin het beeld beïnvloedt voor de veel bredere groep personen met verward gedrag die geen overlast veroorzaken en alleen ondersteuning en zorg nodig hebben. Het gaat om personen waarvoor vaak geen strafrechtelijke titel (meer) is om in te grijpen, geen behandeling en begeleiding willen, maar dat wel nodig hebben.
 

Zorg- en veiligheidshuizen

Verschillende zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelen nu met behulp van pilots een intensieve aanpak voor deze doelgroep van personen met agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag. Dit is onderdeel van de meerjarenagenda van de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020. In de pilots wordt verder gewerkt aan een integrale persoonsgerichte aanpak, waarbij de verschillende partijen in het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein beter samenwerken en de complexe doelgroep beter in beeld krijgen.

Het is cruciaal dat deze groep goed gemonitord blijft en dat de zorg snel kan worden op- en afgeschaald, al naar gelang de situatie. Op het moment dat iemand uit deze categorie zich verplaatst naar een andere regio is het voor de maatschappelijke veiligheid van belang dat de regio hier weet van heeft. Met de Zorg- en Veiligheidshuizen wordt gewerkt aan een landelijke check op bekendheid. De planning is dat begin volgend jaar deze landelijke check op bekendheid mogelijk is.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de veldnorm levensloopfunctie van het programma Continuïteit van zorg dat in 2020 landelijk zal worden ingevoerd. De levensloopfunctie moet stabiliteit brengen voor alle betrokkenen op het terrein van zorg, wonen, werk/dagbesteding en schuldsanering. 

 

Vervolg Schakelteam

Dankzij de inspanningen van het Schakelteam personen met verward gedrag is samen met alle betrokken partners, cliënten en hun familie, een basis gelegd voor een goede aanpak van personen met verward gedrag. Het is cruciaal dat zorgwekkende signalen rond personen met verward gedrag vroegtijdig worden gezien, worden gemeld en door de juiste professionals worden opgepakt. Om de aanpak verder te brengen, komt er een vervolg op het Schakelteam. Hierover wordt de Tweede Kamer nog voor het eind van dit jaar geïnformeerd.