Openstelling burgemeestersvacature Haaksbergen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Haaksbergen (circa 24300 inwoners), vacant per 8 juni 2015.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.228,14 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel (038-4999337) of via het internet: www.overijssel.nl/burgemeesterhaaksbergen.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

De commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

De heer ir. A.P. Heidema

Postbus 10078

8000 GB  ZWOLLE

Onder vermelding van Persoonlijk en Kabinet op de enveloppe.

Sollicitaties moeten vóór 27 november 2018 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeesterszaken@overijssel.nl.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.