Bruins doet voorstellen om de keten van acute zorg te versterken

Het concept van de Algemene Maatregel van Bestuur voor de acute zorg in de regio is door Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden verschillende voorstellen gedaan om de keten van acute zorg in de regio te versterken door voorwaarden te stellen aan de regionale samenwerking en afstemming hierover in alle regio’s (11 in Nederland).

Van belang is dat patiënten die acute zorg nodig hebben zeven dagen per week, 24 uur per dag, tijdig goede en passende zorg krijgen. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) worden afspraken gemaakt over een sluitende keten van acute zorg in de regio. Binnen het ROAZ werken verschillende organisaties samen die betrokken zijn bij de acute zorg (spoedeisende eerste hulp afdelingen en afdelingen acute verloskunde in ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en crisisdiensten van de ggz).

Meldplicht bij (tijdelijke) sluiting

Zorgaanbieders die van plan zijn een afdeling acute zorg zoals de spoedeisende hulp, de acute verloskunde of de huisartsenpost (tijdelijk) te sluiten moeten dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de Nederlandse Zorgautoriteit. In dat geval moet er een continuïteitsplan worden opgesteld dat beschrijft hoe de zorg in aanloop naar en na de sluiting goed en tijdig wordt geleverd. Ook moeten gemeenten en inwoners van de regio geïnformeerd worden over het voorgenomen besluit. Er moet overlegd worden met andere betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars met het oog op de continuïteit van de acute zorg.

De verplichtingen voor zorgaanbieders die samenhangen met dit regionaal overleg acute zorgketen worden in deze AMvB vastgelegd. Ook wordt ervoor gezorgd dat zorgverzekeraars beter worden betrokken en geïnformeerd over (knelpunten in) de acute keten vanuit het oogpunt van de zorgplicht die zij hebben voor hun verzekerden. Verder wordt de reikwijdte van het regionaal overleg aangepast aan de praktijk: van een overleg over acute zorg in enge zin (de eerder genoemde organisaties), naar een overleg dat ook kijkt naar de instroom, doorstroom en uitstroom uit de keten van acute zorg. Aanbieders van bijvoorbeeld verloskundige zorg, wijkverpleging, langdurige zorg of eerstelijns verblijf worden met het voorstel formeel betrokken bij het ROAZ.

Deze conceptversie van de AMvB wordt de komende 6 weken via het internet in consultatie gebracht zodat betrokkenen en geïnteresseerden kunnen reageren.