Openstelling burgemeestersvacature Kapelle

HERNIEUWDE OPENSTELLING

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Kapelle (circa 12700 inwoners), vacant per 22 december 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.081,04 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij mevrouw I.M. Teirlinck-Kleppe van het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland (tel. 0118-631851).

De profielschets wordt ook geplaatst op de website van de gemeente: www.kapelle.nl

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 27 september 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.