Rijksoverheid zet betekenisvolle stap naar meer openheid

Bij de toezending van stukken over wetgeving en beleid aan de Eerste en Tweede Kamer maakt het kabinet vanaf donderdag 1 juli ook de departementale beslisnota’s openbaar. Daarmee wil het kabinet voor parlement, pers en publiek beter inzichtelijk maken wat de afwegingen zijn achter het besluit. 

Het openbaar maken van de beslisnota’s biedt op een toegankelijke en compacte wijze inzicht in de afwegingen bij de besluitvorming. Het gaat dan om relevante feiten, mogelijke risico’s, alternatieven, argumenten of overwegingen die de bewindspersoon heeft gebruikt bij de besluitvorming. 

Met deze nieuwe, aanvullende informatiestroom wil het kabinet in goed overleg met het parlement een wezenlijke, betekenisvolle stap zetten richting een meer adequate en open informatievoorziening en betere onderlinge verhoudingen. De bedoeling is om in overleg met het parlement de komende tijd deze nieuwe werkwijze lerend en evaluerend toe te passen omdat het niet vanaf het eerste moment perfect zal verlopen. Het kabinet stuurde hierover eerder een concept beleidslijn aan het parlement.

Het kabinet gaat graag in gesprek met de Tweede en Eerste Kamer, en met name over de vraag of de voorgestelde werkwijze aan de verwachtingen voldoet. In 2022 wordt - mede op basis van de ervaringen - een voorstel gedaan voor de openbaarmaking van beslisnota’s bij andere categorieën Kamerstukken.