Overzicht voortgang bronmaatregelen per juni 2021

Een overzicht waarin per bronmaatregel inzicht wordt gegeven in het verwachte effect en de stand van zaken van de uitvoering.