Circulaire Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters

Bij circulaire van 24 november 2009, kenmerk 2009-644512, is geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen per 1 januari 2010 van de ambtstoelage burgemeesters, de (onkosten)vergoedingen wethouders en de (onkosten) vergoedingen raadsleden en de vergoeding per vergadering van commissieleden.

In deze circulaire is een voorbehoud gemaakt. Onder het kopje “Algemene informatie” is gemeld dat er een algemene maatregel van bestuur in voorbereiding was, waardoor een aantal rechtspositiebesluiten zouden veranderen. Achtergrond van deze opmerking was dat de voorgenomen structurele wijzigingen in de bezoldingsstructuur van burgemeesters, wethouders en raadsleden ingrijpende gevolgen hebben voor de bedragen genoemd in de circulaire van 24 november 2009. De verwachting was dat deze algemene maatregel van bestuur pas in maart 2010 in het Staatsblad zou worden gepubliceerd. Deze publicatie heeft echter eerder plaatsgevonden, namelijk op 22 december 2009. Bij circulaire van 23 december 2009, kenmerk 2009-752146, is direct over deze rechtspositionele wijzigingen, die terugwerkende kracht hebben naar 1 januari 2009 en 1 april 2009, geïnformeerd.

De circulaire van 24 november 2009, kenmerk 2009-644512, wordt ingetrokken omdat deze circulaire nog was gebaseerd op de oude bezoldigingsindeling. Daarvoor in de plaats komt deze herziene circulaire, die bedoeld is als vervolg op de circulaire van 23 december 2009 en waarin de bedragen per 1 januari 2010 van de ambtstoelage burgemeesters, de (onkosten)vergoedingen wethouders en de (onkosten)vergoedingen raadsleden en de vergoeding per vergadering van commissieleden zijn opgenomen. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuwe salarisklassen van gemeenten.