Leers pakt computerproblemen IND aan

Een versterking van het beheer van het computersysteem INDiGO moet de computerproblemen oplossen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ondervindt bij de overstap naar een nieuw systeem. Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) mede namens minister Hillen (Defensie) aan de Tweede Kamer. Pas als het computersysteem stabiel is en het beheer op betrouwbare wijze is ingeregeld, zal het beheer overgedragen worden aan de ICT-organisatie van het ministerie van Defensie, IVENT.

Wanneer dat is, is nu nog niet te zeggen. Tot die tijd zal het beheer van het computersysteem in handen komen van een speciaal daarvoor opgerichte projectorganisatie.

De minister reageert hiermee op een extern auditonderzoek dat in zijn opdracht werd uitgevoerd, nadat zich kort na het aantreden van het kabinet problemen voordeden met het invoeren van het nieuwe computersysteem van de IND. Hierdoor kon de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2011 voor de Wet Modern Migratiebeleid niet worden gehaald. Deze wet is bedoeld om de uitvoering en de handhaving van de Vreemdelingenwet 2000 efficiënter te maken. Via het computersysteem wil de IND informatie kunnen uitwisselen met andere instanties. Dat is van belang om te bepalen of een vreemdeling nog voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in Nederland.

De hoofdconclusie van het onderzoek, dat is uitgevoerd door KPMG, is dat de problemen niet zozeer voortkomen uit de techniek van het INDiGO-systeem, want voor wat betreft die techniek is gekozen voor in de markt bekende standaardproducten die in de praktijk hebben bewezen dat ze kunnen werken. De problemen worden vooral veroorzaakt doordat het technisch beheer niet zodanig is ingericht dat verdere invoering van het systeem mogelijk bleek. De samenwerking tussen IVENT en de IND moet tegen het licht gehouden worden, vindt KPMG.

Minister Leers heeft een alternatieve aanpak overwogen, maar besloten dat de samenwerking tussen IVENT en de IND moet worden voortgezet. De overstap naar een andere beheerder is, gelet op de daaraan verbonden risico’s, volgens hem nu niet verantwoord en niet noodzakelijk. Daar komt bij dat er ook positieve ervaringen zijn met IVENT bij het beheer van andere computersystemen van de IND. Door het instellen van een tijdelijke beheerorganisatie kan het beheer van het nieuwe computersysteem op een goede manier worden ingeregeld.

De problemen rond de invoering van INDiGO zullen dit jaar ongeveer € 44 miljoen gaan kosten. De extra kosten betreffen € 22 miljoen voor de nieuwe beheerorganisatie en het langer operationeel houden van het huidige computersysteem van de IND. Verder zal een reductie van 850 personeelsplekken vertraagd worden, waardoor een besparing van € 17 miljoen nog niet kan worden gerealiseerd. Ten slotte zal de IND door uitstel van de invoering van de Wet Modern Migratiebeleid € 5 miljoen aan extra legesinkomsten derven.

In de zomer van 2011 zal minister Leers de Tweede Kamer nader informeren over de bereikte resultaten.