Versie voor de Raad van State van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt

De memorie licht de hoofdpunten toe van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet op het notarisambt en geeft een toelichting bij het kwaliteitsfonds. Daarnaast gaat de memorie in op de consultatie van diverse partijen. Ten slotte behandelt de memorie enkele wetsartikelen afzonderlijk. Dit is de versie voor de Raad van State.