'Klagen staat vrij' Een onderzoek naar de klachtbehandeling bij de politie (2007)

Het onderzoek naar de klachtbehandeling is specifiek gericht op de toepassing van de klachtenregelingen door de korpsen, de burgervriendelijke werkwijze ervan en de rol van de klachtencommissies. Een goede klachtbehandeling dient er namelijk niet alleen toe te leiden dat conflictsituaties tussen politie en burger worden opgelost, maar het biedt ook een belangrijke kans om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Doel van het onderzoek is om de korpsen – waar nodig – te stimuleren om de klachtbehandeling in de korpsen te verbeteren.

Conclusies

De Inspectie OOV constateert dat de korpsen serieus omgaan met klachten van burgers. Ieder korps heeft een klachtencoördinator en er wordt veel energie gestoken in klachtbehandeling. De Inspectie OOV constateert ook dat er nog wel veel verschil is tussen de wijze waarop de korpsen uitvoering geven aan de klachtbehandeling.

De Inspectie OOV doet in haar rapport een aantal aanbevelingen en adviezen aan het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen en de korpsen. De Inspectie acht het vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid en herkenbaarheid voor de burger wenselijk dat de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) en het Korpsbeheerdersberaad komen tot één landelijk uniforme klachtenregeling voor de korpsen. Tevens beveelt de Inspectie de RHC aan op korte termijn een (landelijk) klachtenregistratiesysteem te ontwikkelen.

U kunt het rapport en de brief aan de Tweede Kamer in PDF-formaat downloaden.

Eerder heeft de Inspectie een Inspectiebericht over dit onderwerp gepubliceerd. Deze kunt u vinden onder Publicaties / Inspectieberichten.