Drukke ondergrond komt in beeld

De drukte in de ondergrond neemt toe door bijvoorbeeld de winning van energie en drinkwater en door opslag van energie vloeistoffen en gassen. Daarnaast is de ondergrond belangrijk voor natuur, landschap en de leefomgeving. Het gebruik van de ondergrond neemt toe en daardoor kunnen functies elkaar raken en soms zelfs in de weg zitten. Dit vraagt om een plan van aanpak voor nu en in de toekomst. Daarom hebben Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Minister Henk Kamp (Economische Zaken) vooruitlopend op een Structuurvisie voor de Ondergrond een eerste schets opgesteld dat ook een voorzet is voor het  milieueffectrapport. Van 10 februari tot en met 23 maart is het mogelijk hierop te reageren.

'We zijn ons er niet dagelijks van bewust hoeveel activiteiten er ondergronds plaatsvinden. Er lopen buizen en leidingen, we halen ons drinkwater uit de grond en winnen onze energie eruit. Samen met lokale overheden en in nauwe afstemming met onder meer het bedrijfsleven werken we daarom aan een structuurvisie. Op deze manier blijven we toonaangevend op geologisch vlak en houden we onze ondergrond toekomstbestendig', aldus Minister Schultz van Haegen.

Ondergrondse activiteiten

Bij ondergrondse activiteiten moet rekening worden gehouden met activiteiten zowel onder als boven de grond, zoals landbouw. De structuurvisie moet er uiteindelijk voor zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de ondergrond. Belangrijk is dat het Rijk terughoudend is bij het maken van reserveringen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een knelpunt onder de grond.

Structuurvisie

Met deze visie geeft het Rijk sturing aan ondergrondse activiteiten die van nationaal ruimtelijk belang zijn. Dit zijn:

 • grondwaterwinning voor drinkwater;
 • conventionele olie- en gaswinning;
 • aardwarmtewinning (geothermie);
 • zoutwinning;
 • opslag in zoutcavernes;
 • opslag in lege olie- en gasvelden.

Milieueffectrapport

Om te kunnen bepalen waar en onder welke omstandigheden activiteiten in de ondergrond zijn toegestaan, is het belangrijk dat er een milieueffectrapport wordt opgesteld dat antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Welke activiteiten raken elkaar, zowel positief als negatief?
 • Wat zijn de (milieu) effecten en hoe voorkomen we eventuele negatieve effecten?
 • Op welke termijn, op welke plek en tussen welke activiteiten ontstaat er zoveel drukte dat er knelpunten kunnen ontstaan?
 • Kunnen deze functies onder voorwaarden naast elkaar bestaan of niet?
 • Welke bijdrage kan de ondergrond leveren aan drinkwater- en energievoorziening?

Website

Voor meer informatie over het beleid ten aanzien van bodem en ondergrond: http://www.rijksoverheid.nl/nrd-strong