Kabinet start met pilots voor eID Stelsel

Het kabinet gaat door met het stapsgewijs ontwikkelen van het eID Stelsel. Dat wordt een nieuwe standaard om burgers en bedrijven veilige en betrouwbare toegang te verlenen tot online dienstverlening van overheid en bedrijfsleven. Met pilots wordt het gebruik van zowel publieke als private inlogmiddelen beproefd.

Nieuwe standaard voor online dienstverlening

Overheid en bedrijven bieden hun diensten in hoog tempo digitaal aan. Hierbij wordt het steeds belangrijker dat de identiteit van de burger, consument of ondernemer ook in de digitale wereld betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Op dit moment biedt de overheid twee verschillende manieren van inloggen: burgers gebruiken DigiD en ondernemers eHerkenning. Daarnaast hebben bedrijven hun eigen systemen om hun klanten online te herkennen, van gebruikersnaam en wachtwoord tot smartcards en tokens.

Het eID Stelsel wordt de standaard voor inloggen bij online dienstverlening. Burgers, consumenten en ondernemers kunnen dan uit meerdere hoogwaardige inlogmiddelen zelf het middel kiezen waarmee ze bij een organisatie willen inloggen. Zij zijn daardoor niet afhankelijkheid van één elektronisch identificatiemiddel; bijvoorbeeld bij uitval of storingen zijn andere opties van inloggen mogelijk.

Inloggen met identiteitsbewijs en bankpas

De overheid ziet het als haar taak om burgers te voorzien van identiteitsdocumenten waarmee zij hun identiteit kunnen bewijzen. De overheid wil deze mogelijkheid ook voor de digitale wereld bieden. Daarom start de overheid met pilots waarbij fysieke wettelijke identiteitsdocumenten (identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument en geprivilegieerdenpas) geschikt gemaakt worden om als digitaal inlogmiddel te gebruiken.

Inloggen met de identiteitskaart of het rijbewijs wordt alleen mogelijk op websites van de overheid en van organisaties die een publieke taak uitvoeren en dus niet op websites van bedrijven. Andersom wordt in pilots het gebruik van geschikte inlogmiddelen van bedrijven op websites van de overheid en de bovenbedoelde organisaties beproefd, zoals een bankpas.

Hoge betrouwbaarheid

Alleen inlogmiddelen die aan de eisen van het eID Stelsel voldoen worden toegelaten. De kans op misbruik met persoonlijke informatie neemt daardoor af. En organisaties weten met meer zekerheid of hun klant ook echt is wie hij zegt dat hij is. Organisaties die digitale diensten ontsluiten via het eID Stelsel krijgen bovendien alleen toegang tot die informatie die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taak of gevraagde dienst. Een online slijter krijgt bijvoorbeeld alleen te zien of een persoon ouder dan 18 jaar is. De slijter krijgt dus niet de geboortedatum of het burgerservicenummer van die persoon te zien.

Besluitvorming

Het kabinet neemt nog geen onomkeerbare besluiten over het eID Stelsel. Eerst wordt via pilots ervaring opgedaan met het stelsel als standaard in de praktijk. De pilots starten vanaf de tweede helft van 2015.

Infographic eID Stelsel

Infographic eID Stelsel